Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
21 черв­ня 2017 ро­ку у ко­леджі відбу­ло­ся спор­тивне свя­то «День здо­ров’я»
21 червня 2017, 17:27
Сту­ден­ти ко­ле­джу до­лу­чи­ли­ся до ор­ганізації і про­ве­ден­ня еко - фе­сти­ва­лю в ірпінсь­ко­му пар­ку ім. Ми­хай­ла Стель­ма­ха
19 червня 2017, 17:56
Всі новини
Оголошення
18 трав­ня 2017 ро­ку відбу­деть­ся відкри­та інфор­маційно-ви­хов­на го­ди­на на те­му: «За­хи­сти свої пра­ва – ство­ри своє май­бутнє».
17 травня 2017, 17:34
Всі оголошення