Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Три­ває прий­ом до­ку­ментів для всту­пу на 1 курс до ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» для абітурієнтів на ос­нові ба­зо­вої за­галь­ної се­ред­ньої освіти (9-ти класів).
11 липня 2018, 09:19
7 лип­ня 2018 ро­ку в ко­леджі відбу­ли­ся ювілейні зустрічі ви­пуск­ників 1973 та 1998 років.
07 липня 2018, 15:20
У ко­леджі відбу­ли­ся уро­чи­стості з на­го­ди вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам 2018 ро­ку
26 червня 2018, 22:02
Всі новини

 

Кадровий склад коледжу

 

 Навчальний процес забезпечують 49 викладачів, у т.ч. 2 сумісники.

 

Серед штатних педагогічних працівників:

 

-          1 доктор наук

 

-          6 кандидатів наук, доцентів

 

-          24 викладачі вищої кваліфікаційної категорії

 

-          3 викладачів-методистів, 2 старших викладачів

 

-         4 аспіранти

 

Мають почесні звання та відзнаки (осіб):

 

-          Заслужений працівник освіти України – 1

 

-          Відмінник освіти України – 6

 

-          Відмінник аграрної освіти і науки України – 3

 

-          Почесна відзнака МАПП України «Знак пошани» – 2

 

-          Звання «Заслужений педагогічний працівник НУБіП України» - 4

 

Колектив коледжу

Колектив коледжу

Оголошення
25 черв­ня о 13 год 30 хв у ме­то­дич­но­му кабінеті ко­ле­джу відкриється ви­став­ка-кон­курс нав­чаль­но-ме­то­дич­них ма­теріалів ви­кла­дачів нав­чаль­но­го за­кла­ду.
20 червня 2018, 10:35
23 черв­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу.
15 червня 2018, 11:54
Всі оголошення