Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
13 січня 2018 ро­ку у ко­леджі стар­ту­ва­ли нав­чаль­но-кон­суль­таційні за­нят­тя з українсь­кої мо­ви та ма­те­ма­ти­ки.
13 січня 2018, 13:52
У ко­леджі відбув­ся пси­хо­ло­го-пе­да­гогічний семінар на те­му: «Пси­хо­ло­го-пе­да­гогічні про­бле­ми у ро­боті з ураз­ли­вою ка­те­горією підлітків та шля­хи їх вирішен­ня».
09 січня 2018, 15:30
Про ре­зуль­та­ти ІІ (об­лас­но­го) ета­пу VІІІ Міжна­род­но­го мов­но-літе­ра­тур­но­го кон­кур­су учнівсь­кої та сту­дентсь­кої мо­лоді імені Та­ра­са Шев­чен­ка се­ред сту­дентів ви­щих нав­чаль­них за­кладів.
05 січня 2018, 15:36
Всі новини

 

Кадровий склад коледжу

 

 Навчальний процес забезпечують 49 викладачів, у т.ч. 2 сумісники.

 

Серед штатних педагогічних працівників:

 

-          1 доктор наук

 

-          6 кандидатів наук, доцентів

 

-          24 викладачі вищої кваліфікаційної категорії

 

-          3 викладачів-методистів, 2 старших викладачів

 

-         4 аспіранти

 

Мають почесні звання та відзнаки (осіб):

 

-          Заслужений працівник освіти України – 1

 

-          Відмінник освіти України – 6

 

-          Відмінник аграрної освіти і науки України – 3

 

-          Почесна відзнака МАПП України «Знак пошани» – 2

 

-          Звання «Заслужений педагогічний працівник НУБіП України» - 4

 

Колектив коледжу

Колектив коледжу

Оголошення
23 січня 2018 ро­ку відбу­дуть­ся збо­ри тру­до­во­го ко­лек­ти­ву
29 хвилини тому
22 бе­рез­ня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­деть­ся І Міжвузівсь­ка на­у­ко­во-прак­тич­на кон­фе­ренція «Впро­ва­д­жен­ня ком­пе­тентнісно­го підхо­ду у підго­тов­ку май­бутніх фахівців освітньо-кваліфікаційно­го…
27 грудня 2017, 11:51
Всі оголошення