Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Три­ває прий­ом до­ку­ментів для всту­пу на 1 курс до ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» для абітурієнтів на ос­нові ба­зо­вої за­галь­ної се­ред­ньої освіти (9-ти класів).
11 липня 2018, 09:19
7 лип­ня 2018 ро­ку в ко­леджі відбу­ли­ся ювілейні зустрічі ви­пуск­ників 1973 та 1998 років.
07 липня 2018, 15:20
У ко­леджі відбу­ли­ся уро­чи­стості з на­го­ди вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам 2018 ро­ку
26 червня 2018, 22:02
Всі новини

Коледж здійснює підготовку фахівців за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями:

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Напрям/спеціальність

Бакалавр

6.030510 Товарознавство і торговельне підприємництво

Молодший спеціаліст

5.03050801 Фінанси і кредит / 072 Фінанси, банківська справа і страхування

5.03050901 Бухгалтерський облік / 071 Облік і оподаткування

5.03051001 Товарознавство і комерційна діяльність /

076 Підприємництво, торгівля і біржова діяльність

5.03050802 Оціночна діяльність

5.05010201 Обслуговування комп’ютерних мереж і систем / 123 Комп’ютерна інженерія

5.03050701 Маркетингова діяльність / 075 Маркетинг

Оголошення
25 черв­ня о 13 год 30 хв у ме­то­дич­но­му кабінеті ко­ле­джу відкриється ви­став­ка-кон­курс нав­чаль­но-ме­то­дич­них ма­теріалів ви­кла­дачів нав­чаль­но­го за­кла­ду.
20 червня 2018, 10:35
23 черв­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу.
15 червня 2018, 11:54
Всі оголошення