Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Міністер­ство освіти та на­у­ки України опри­люд­ни­ло орієнтовні об­ся­ги дер­жав­но­го за­мо­в­лен­ня
11 липня 2017, 19:12
30 черв­ня у ко­леджі відбу­ли­ся уро­чи­стості з на­го­ди вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам 2017 ро­ку
30 червня 2017, 16:15
Всі новини

Коледж здійснює підготовку фахівців за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями:

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Напрям/спеціальність

Бакалавр

6.030510 Товарознавство і торговельне підприємництво

Молодший спеціаліст

5.03050801 Фінанси і кредит / 072 Фінанси, банківська справа і страхування

5.03050901 Бухгалтерський облік / 071 Облік і оподаткування

5.03051001 Товарознавство і комерційна діяльність /

076 Підприємництво, торгівля і біржова діяльність

5.03050802 Оціночна діяльність

5.05010201 Обслуговування комп’ютерних мереж і систем / 123 Комп’ютерна інженерія

5.03050701 Маркетингова діяльність / 075 Маркетинг

Оголошення
18 трав­ня 2017 ро­ку відбу­деть­ся відкри­та інфор­маційно-ви­хов­на го­ди­на на те­му: «За­хи­сти свої пра­ва – ство­ри своє май­бутнє».
17 травня 2017, 17:34
Всі оголошення