Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
18 та 19 січня 2018 ро­ку ви­кла­дач за­галь­но­освітніх дис­циплін Іва­нен­ко Н.В. про­ве­ла про­форієнтаційну ро­бо­ту.
Вчора о 16:27
13 січня 2018 ро­ку у ко­леджі стар­ту­ва­ли нав­чаль­но-кон­суль­таційні за­нят­тя з українсь­кої мо­ви та ма­те­ма­ти­ки.
13 січня 2018, 13:52
У ко­леджі відбув­ся пси­хо­ло­го-пе­да­гогічний семінар на те­му: «Пси­хо­ло­го-пе­да­гогічні про­бле­ми у ро­боті з ураз­ли­вою ка­те­горією підлітків та шля­хи їх вирішен­ня».
09 січня 2018, 15:30
Всі новини

Коледж здійснює підготовку фахівців за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями:

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Напрям/спеціальність

Бакалавр

6.030510 Товарознавство і торговельне підприємництво

Молодший спеціаліст

5.03050801 Фінанси і кредит / 072 Фінанси, банківська справа і страхування

5.03050901 Бухгалтерський облік / 071 Облік і оподаткування

5.03051001 Товарознавство і комерційна діяльність /

076 Підприємництво, торгівля і біржова діяльність

5.03050802 Оціночна діяльність

5.05010201 Обслуговування комп’ютерних мереж і систем / 123 Комп’ютерна інженерія

5.03050701 Маркетингова діяльність / 075 Маркетинг