Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
У ко­леджі відбу­ли­ся батьківські збо­ри сту­дентів І кур­су
22 вересня 2017, 16:58
У ко­леджі відбу­ло­ся спор­тивне свя­то День пер­шо­курс­ни­ка, при­свя­чене Міжна­род­но­му дню ми­ру
20 вересня 2017, 16:45
Зустріч із ар­ти­ста­ми За­кар­патсь­ко­го об­лас­но­го українсь­ко­го му­зич­но-дра­ма­тич­но­го те­ат­ру ім. братів Ше­регіїв
20 вересня 2017, 12:17
Всі новини

Коледж здійснює підготовку фахівців за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями:

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Напрям/спеціальність

Бакалавр

6.030510 Товарознавство і торговельне підприємництво

Молодший спеціаліст

5.03050801 Фінанси і кредит / 072 Фінанси, банківська справа і страхування

5.03050901 Бухгалтерський облік / 071 Облік і оподаткування

5.03051001 Товарознавство і комерційна діяльність /

076 Підприємництво, торгівля і біржова діяльність

5.03050802 Оціночна діяльність

5.05010201 Обслуговування комп’ютерних мереж і систем / 123 Комп’ютерна інженерія

5.03050701 Маркетингова діяльність / 075 Маркетинг

Оголошення
22 ве­рес­ня 2017ро­ку в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­дуть­ся батьківські збо­ри сту­дентів І кур­су
20 вересня 2017, 12:28
До ува­ги ви­кла­дачів! 19 ве­рес­ня відбу­деть­ся засідан­ня цик­ло­вої комісії обліко­вих дис­циплін
18 вересня 2017, 09:57
З 18 по 21 ве­рес­ня 2017 ро­ку у ко­леджі про­во­ди­ти­меть­ся ви­су­нен­ня кан­ди­датів на заміщен­ня ва­кант­ної по­са­ди го­ло­ви Сту­дентсь­кої ра­ди ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж».
14 вересня 2017, 17:02
Всі оголошення