Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
17 трав­ня 2018 ро­ку сту­ден­ти, ви­кла­дачі і співробітни­ки ко­ле­джу до­лу­чи­ли­ся до національ­но­го свя­та - Все­ук­раїнсь­ко­го дня Ви­ши­ван­ки!
17 травня 2018, 19:39
15 трав­ня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­ла­ся прем‘єра до­ку­мен­таль­но­го фільму «Пе­ре­хре­стя «Ба­лу».
15 травня 2018, 19:01
15 трав­ня 2018 ро­ку сту­ден­ти ІІІ кур­су групи 306-Т Світельсь­кий Олексій та Су­кач Євген пред­ста­ви­ли ре­зуль­та­ти досліджень і ро­бо­ту гурт­ка «Спо­жи­вач» у дру­го­му етапі VІІ Фе­сти­ва­лю сту­дентсь­кої на­у­ки – 2...
15 травня 2018, 17:16
Пре­зен­тація ко­ле­джу на Яр­мар­ку про­фесій у місті Виш­не­ве
15 травня 2018, 13:45
У рам­ках про­ве­ден­ня за­ходів до Дня на­у­ки 14 трав­ня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­ло­ся відкри­те засідан­ня гурт­ка «Англійсь­ка мо­ва» на те­му «Country where I live», у яко­му взя­ли участь сту­ден­ти групи 201...
14 травня 2018, 19:15
Всі новини
Оголошення
15 трав­ня о 13.00 в ак­товій залі відбу­деть­ся по­каз до­ку­мен­таль­но­го кінофільму “Пе­ре­хре­стя Ба­лу”. Кіно­кар­ти­на ство­ре­на за підт­рим­ки Дер­жав­но­го агент­ства України з пи­тань кіно.
13 травня 2018, 13:28
29 трав­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу.
07 травня 2018, 11:33
З 15 по 29 трав­ня 2018 ро­ку у ко­леджі бу­де про­во­ди­ти­ся першість ко­ле­джу з фут­бо­лу.
26 квітня 2018, 12:54
26 квітня 2018 ро­ку о 15.00 год. відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу
20 квітня 2018, 15:09
Всі оголошення