Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
11 ве­рес­ня 2019 ро­ку ви­кла­дачі і сту­ден­ти відділен­ня підприємництва та інфор­маційних тех­но­логій відвіда­ли ПрАТ «Київсь­кий мар­га­ри­но­вий за­вод» групи ком­паній «Ол­ком».
11 вересня 2019, 21:09
11 ве­рес­ня пред­став­ни­ки універ­си­те­ту Wyższa Szkoła Gospodarki про­ве­ли пре­зен­тацію польсь­ко­го нав­чаль­но­го за­кла­ду сту­ден­там ко­ле­джу
11 вересня 2019, 21:07
Всі новини

 

Завідувач

навчально-виробничої практики

 

 

Практична підготовка студентів вищих навчальних закладів є невід’ємною складовою освітньо-професійної підготовки фахівців, яка забезпечує підвищення кваліфікації згідно з вимогами навчальних програм, сприяє закріпленню та поглибленню теоретичних знань, привчає до праці у сфері виробництва в умовах трудового колективу.

Орієнтуючись на  сучасні вимоги ринку праці, коледж готує таких фахівців, які б володіли уміннями, прийомами і методами впровадження передових  технологій, постійно поглиблювали свої знання та набували організаторських здібностей з обліково-економічної роботи, практичних навичок у сфері торгівельної, посередницької, маркетингової, фінансово-оціночної і ріелторської діяльності та з обслуговування і ремонту засобів комп’ютерної техніки й комп’ютерних мереж. Особлива увага приділяється прийомам і методам роботи з програмними засобами обчислювальної техніки з метою оволодіння студентами інформаційними технологіями.

Опанування практичними навичками розпочинається в стінах коледжу при проходженні навчальних практик із спеціальностей. З цією метою у навчальному закладі з кожної спеціальності відповідно до вимог навчальних планів створено спеціалізовані навчальні лабораторії:

- інформаційних систем і технологій в обліку;

- інформаційних систем і технологій у фінансово-кредитних установах;

- інформаційних систем і технологій в маркетинговій та оціночній діяльності;

- навчальна бухгалтерія;

- дослідження якості продукції;

- торговельно-технологічного обладнання;

- мікропроцесорної техніки;

- електрорадіомонтажна;

- фізики і електрорадіовимірювання;

- хімії, біохімії та мікробіології.

 Обов’язковою складовою навчального процесу є виробнича  практика –  одна з найважливіших форм професійної підготовки майбутніх спеціалістів у різних галузях виробництва.

Коледж співпрацює з передовими аграрними підприємствами міста та області: КСП «Україна» Вишгородського р-ну, ТОВ «Агроконтраст», ПСП «Колос» Бородянського р-ну, ВП НУБіП України НДГ «Ворзель», ТОВ «Віста» смт. Ворзель, ДП ДГ «Дмитрівка» Києво-Святошинського р-ну, ПП Агрофірма «Веселинівка» та СТОВ «Баришівське»  Баришівського р-ну, ТОВ «Нива України» Яготинського р-ну та іншими.

 Студенти спеціальності «Фінанси і кредит» проходять практику у фінансово-кредитних установах, а саме: у відділеннях ПАТ «Райффайзен Банк», ПАТ «Укрсоцбанк»,  ПАТ КБ «Приватбанк» у Київській області, а також в органах Контрольно-ревізійного управління, Державної податкової служби та органах Державного казначейства України.

 Формування висококваліфікованих фахівців  спеціальності «Оціночна діяльність» базується на закріпленні набутих теоретичних знань шляхом проходження виробничої практики у відділах земельних ресурсів, бюро технічної інвентаризації, земельних кадастрових бюро, а також на підприємствах, які займаються фінансовою, оціночною та ріелторською діяльністю, в оціночних, консалтингових організаціях, які відповідають вимогам практики.

Майбутні товарознавці набувають практичних навичок під час практики в торговельних підприємствах: ТОВ «Фарм Рост Аутстафінг»  магазин сімейної покупки  «Фуршет», ТОВ «Фора», ТОВ «САВ-Дістрибьюшн» магазин «Фокстрот», ТОВ «ЕКО», Торгівельна мережа «АШАН Україна Гіпермаркет», ТОВ «Агромат» та інших. Студенти оволодівають основами ведення торговельної, комерційної діяльності, сучасними прийомами та формами реклами, продажу та позиціонування товарів.

     Студенти спеціальності «Маркетингова діяльність»  проходять практику в торгівельних мережах, на підприємствах, які займаються виробництвом, рекламою та збутом товарів. Серед них: ПАТ «Оболонь», ТОВ «Арт-Комфорт», ТОВ «Епіцентр-К» № 6 м. Київ, ТОВ «КФ «Тортовик» м. Ірпеня.

Студенти спеціальності «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» направляються для проходження виробничої практики на державні, приватні підприємства, в проектні та конструкторські, а також монтажні організації, що займаються проектуванням, установкою та експлуатацією електронних апаратів різноманітного призначення. У вирішенні питань організації виробничої практики студентів цієї спеціальності допомогає співпраця з  підприємствами ПАТ «НТК «Електронприлад», ТОВ «Сервіс АЙ ТІ», ТОВ «Віннер Навігатор», ТОВ «АВП-Сервіс», ВО «Укрдержліспроект», Національним авіаційним університетом, Інститутом  комп’ютерних технологій  Міжнародного університету  розвитку людини «Україна»  та іншими.

З метою підвищення рівня профорієнтаційної роботи серед студентів-випускників та мотивації до професійної діяльності, усвідомлення молоддю своєї відповідальності за вибір професії відділом практичної підготовки спільно з випусковими цикловими комісіями проводяться різноманітні заходи:

-  зустрічі з успішними людьми – провідними фахівцями  з метою залучення випускників коледжу до практичної діяльності;

-  зустрічі з працівниками ПАТ КБ «Приватбанк» з метою організації проходження виробничої практики та працевлаштування випускників;

-  ярмарки вакансій за участю роботодавців-учасників заходу: ПАТ КБ «ПриватБанк», ТОВ «САВ-Дістрибьюшн» магазин «Фокстрот», ТОВ «ЕКО», Торгівельна мережа АШАН Україна Гіпермаркет, ТОВ «Фарм Рост Аутстафінг»  магазин сімейної покупки  «Фуршет»  та інші.

Сподіваємося, що досвід, набутий студентами коледжу під час практичного навчання, стане їм у майбутньому надійним підґрунтям для професійного зростання.

Оголошення
18 ве­рес­ня 2019 ро­ку у ко­леджі бу­де про­ве­де­но спор­тивне свя­то День пер­шо­курс­ни­ка, при­свя­чене Дню фізич­ної куль­ту­ри і спор­ту України
13 вересня 2019, 19:05
06 ве­рес­ня 2019 ро­ку о 13.00 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­дуть­ся батьківські збо­ри сту­дентів І кур­су
03 вересня 2019, 15:02
Всі оголошення