Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Міністер­ство освіти та на­у­ки України опри­люд­ни­ло орієнтовні об­ся­ги дер­жав­но­го за­мо­в­лен­ня
11 липня 2017, 19:12
30 черв­ня у ко­леджі відбу­ли­ся уро­чи­стості з на­го­ди вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам 2017 ро­ку
30 червня 2017, 16:15
Всі новини
17 травня 2017, 17:34
18 трав­ня 2017 ро­ку відбу­деть­ся відкри­та інфор­маційно-ви­хов­на го­ди­на на те­му: «За­хи­сти свої пра­ва – ство­ри своє май­бутнє».
15 травня 2017, 14:32
18 трав­ня 2017 ро­ку відбу­деть­ся відкри­те засідан­ня гурт­ка «Юний підприєме­ць» (керівник Ко­втун О.П.) на те­му: «Фаль­сифікація плав­ле­них сирів».
11 травня 2017, 14:16
12.05.17 відбу­деть­ся засідан­ня цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі.
11 травня 2017, 14:14
12.05.17 о 12:10 відбу­деть­ся відкри­те за­нят­тя гурт­ка «Спо­жи­вач» у нав­чальні ла­бо­ра­торії досліджен­ня хар­чо­вих про­дуктів.
04 травня 2017, 11:05
13 трав­ня 2017 ро­ку прой­де Все­ук­раїнсь­кий дитячий фе­сти­валь-кон­курс "Ірпінь трав­не­вий - 2017"
Оголошення
18 трав­ня 2017 ро­ку відбу­деть­ся відкри­та інфор­маційно-ви­хов­на го­ди­на на те­му: «За­хи­сти свої пра­ва – ство­ри своє май­бутнє».
17 травня 2017, 17:34
Всі оголошення