Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
День відкри­тих две­рей – це не ли­ше ціка­ва подія, а й важ­ли­вий крок до прий­нят­тя відповідаль­но­го рішен­ня, від яко­го за­ле­жа­ти­ме про­фесійне май­бутнє мо­лоді.
Вчора о 12:58
Пе­да­гогічні працівни­ки ко­ле­джу відвіда­ли Ірпінсь­ку спеціалізо­ва­ну за­галь­но­освітню шко­лу І-ІІІ сту­пенів ху­дож­ньо­го профілю №1 імені А.С.Ма­ка­рен­ка.
20 жовтня 2018, 14:34
18 жо­втня 2018 ро­ку відбув­ся І етап ІХ Міжна­род­но­го мов­но-літе­ра­тур­но­го кон­кур­су учнівсь­кої та сту­дентсь­кої мо­лоді імені Та­ра­са Шев­чен­ка.
18 жовтня 2018, 16:26
Ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії гу­манітар­них дис­циплін зустріли­ся з ви­пуск­ни­ка­ми Ірпінсь­ких ЗОШ.
18 жовтня 2018, 12:47
18 жо­втня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­ли­ся за­хо­ди по відзна­чен­ню Євро­пейсь­ко­го дня бо­роть­би з торгівлею людь­ми.
18 жовтня 2018, 12:44
Всі новини

Циклова комісія гуманітарних та загальноосвітніх дисциплін з 28 вересня по 5 жовтня 2018 року  презентує тиждень «Театр - світ духовності та краси».

У рамках тижня пропонуються такі заходи:
28.09.2018

Усний журнал «Театр – життя, актори в ньому люди» за участю заслуженого діяча  мистецтв України Марії Кочур.

 Куратори заходу: Клименко Л.В., Медвідь  Т.М., Підгурська І.С.
1.10.2018
        Вистава Закарпатського музично -драматичного театру ім. Братів Шереніїв «Крок від любові» «Циганка Аза»  за мотивами творів Михайла Старицького.

Куратори заходу:  Клименко Л.В., Івкова Н.М.
2.10.2018
Студентська конференція «Театр корифеїв і сучасне  театральне мистецтво».
Куратори заходу: Клименко Л.В., Приходько М.І., Федоровська О.О.
3.10.2018
1. Майстер-клас з акторської майстерності від керівника студії театру та кіно «Ромео і Джульєта» Ірини Карпенко
2. Вистава студії театру та кіно «Ромео і Джульєта» за мотивами повісті Р.Баха «Чайка на ім’я Джонатан Лівінгстон» «Політ крізь простір»
Куратори заходу: Клименко Л.В., Підгурська І.С.

4.10.2018

Літературно-музична композиція, присвячена Дню працівників освіти «Уклін доземний, вчителю, тобі…»

Куратори заходу: Клименко Л.В., Івкова Н.М.

5.10.2018

Підведення підсумків тижня циклової комісії  гуманітарних та загальноосвітніх дисциплін «Театр - світ духовності та краси».

Куратори заходу: Клименко Л.В., Підгурська І.С.

 

 

Підгурська Іллона,

голова циклової  комісії

гуманітарних та загальноосвітніх дисциплін

 

Оголошення
12 груд­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся ІХ Все­ук­раїнсь­кий кон­курс з англійсь­кої мо­ви «Гринвіч»
09 жовтня 2018, 11:12
Щоб успішно скла­сти ЗНО, по­чи­най го­ту­ва­ти­ся вже сьо­годні!
08 жовтня 2018, 15:05
4 жо­втня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­дуть­ся свят­кові за­хо­ди з на­го­ди про­фесійно­го свя­та – Дня працівників освіти
03 жовтня 2018, 18:30
3 жо­втня 2018 ро­ку в ак­товій залі ко­ле­джу о 14.00 відбу­деть­ся ви­ста­ва студії те­ат­ру та кіно «Ро­мео і Джульєта»
02 жовтня 2018, 15:28
29 жо­втня у ме­то­дич­но­му кабінеті ко­ле­джу бу­де про­ве­де­ний відбірко­вий етап кон­кур­су «ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР».
01 жовтня 2018, 10:40
Всі оголошення