Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
День відкри­тих две­рей – це не ли­ше ціка­ва подія, а й важ­ли­вий крок до прий­нят­тя відповідаль­но­го рішен­ня, від яко­го за­ле­жа­ти­ме про­фесійне май­бутнє мо­лоді.
Вчора о 12:58
Пе­да­гогічні працівни­ки ко­ле­джу відвіда­ли Ірпінсь­ку спеціалізо­ва­ну за­галь­но­освітню шко­лу І-ІІІ сту­пенів ху­дож­ньо­го профілю №1 імені А.С.Ма­ка­рен­ка.
20 жовтня 2018, 14:34
18 жо­втня 2018 ро­ку відбув­ся І етап ІХ Міжна­род­но­го мов­но-літе­ра­тур­но­го кон­кур­су учнівсь­кої та сту­дентсь­кої мо­лоді імені Та­ра­са Шев­чен­ка.
18 жовтня 2018, 16:26
Ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії гу­манітар­них дис­циплін зустріли­ся з ви­пуск­ни­ка­ми Ірпінсь­ких ЗОШ.
18 жовтня 2018, 12:47
18 жо­втня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­ли­ся за­хо­ди по відзна­чен­ню Євро­пейсь­ко­го дня бо­роть­би з торгівлею людь­ми.
18 жовтня 2018, 12:44
Всі новини

Із метою  сприяння зростанню професійної майстерності викладачів, вивчення та поширення  перспективного педагогічного досвіду,  підвищення ефективності  освітнього процесу і якості підготовки фахівців, 29 жовтня у методичному кабінеті коледжу буде проведений  відбірковий етап  конкурсу «ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР».

   У конкурсі оцінюються роботи за номінаціями:

Інноваційний проект  діяльності закладу вищої освіти:

-         інноваційний проект в організації освітнього процесу (дуальна, дистанційна система освіти, онлайн-курси, співпраця навчального закладу з виробництвом (бізнесом) та випускниками тощо);

-         інноваційна діяльність методичного (педагогічного) кабінету та предметних (циклових) комісій викладачів (сайт методичної служби або циклової комісії, наукові дослідження, проектні, тренінгові технології навчання, досвід роботи викладача тощо);

-         інноваційний проект в організації виховної, соціально-психологічної роботи (сайти, досвід в організації виховної роботи куратора, психолога, бібліотеки);

-         творчий проект  із збереження та примноження національних традицій (досвід роботи творчих гуртків, художньо-естетична творчість викладачів, студентів тощо).

Інноваційний проект педагогічної діяльності викладача:

-         освітній веб-сайт викладача (дисципліни) (навчально-методичний комплекс  з дисципліни, який включає усі складові комплексу  (навчальний матеріал, контроль знань, практичну, самостійну, позааудиторну (гурткову) роботу тощо);

-         сучасний навчальний посібник (підручник) (видані посібники(підручники) pdf-формат, навчальний матеріал не перевантажений текстом, з рисунками, ментальними картами, у схемах і таблицях тощо);

-         електронний навчальний посібник (підручник), ресурс (електронний  освітній ресурс  у гіпертекстовому середовищі відкритого чи локального типу);

-         сучасні засоби унаочнення (атласи, плакати, робочі зошити для практичних занять, відеолекції,  навчальні відеофільми,  буктрейлери, ютуб-канали тощо).

                                                                                        Методична  рада коледжу

Оголошення
12 груд­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся ІХ Все­ук­раїнсь­кий кон­курс з англійсь­кої мо­ви «Гринвіч»
09 жовтня 2018, 11:12
Щоб успішно скла­сти ЗНО, по­чи­най го­ту­ва­ти­ся вже сьо­годні!
08 жовтня 2018, 15:05
4 жо­втня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­дуть­ся свят­кові за­хо­ди з на­го­ди про­фесійно­го свя­та – Дня працівників освіти
03 жовтня 2018, 18:30
3 жо­втня 2018 ро­ку в ак­товій залі ко­ле­джу о 14.00 відбу­деть­ся ви­ста­ва студії те­ат­ру та кіно «Ро­мео і Джульєта»
02 жовтня 2018, 15:28
29 жо­втня у ме­то­дич­но­му кабінеті ко­ле­джу бу­де про­ве­де­ний відбірко­вий етап кон­кур­су «ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР».
01 жовтня 2018, 10:40
Всі оголошення