Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
28 трав­ня про­ве­де­но інтер­ак­тив­ну он­лайн ко­мунікацію з ви­пуск­ни­ка­ми на базі про­гра­ми Zoom.
28 травня 2020, 22:29
14 трав­ня відбу­ло­ся чер­го­ве засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди в ре­жимі Zoom-кон­фе­ренції.
16 травня 2020, 23:08
Всі новини

У вівторок, 24 вересня 2019 ро­ку, в ауди­торії № 43 кор­пу­су № 2 о 10:00 відбу­деть­ся відкри­те практичне заняття з дис­ципліни «Податкова система» на тему: «Податок на додану вартість» викладача фінансових дисциплін   Іванової С.М.

                              

                      Циклова комісія фінансово-економічних та облікових дисциплін

Оголошення
2 черв­ня о 15 го­дині відбу­деть­ся он­лайн засідан­ня ме­то­дич­но­го семіна­ру з ви­ко­ри­стан­ням до­дат­ку ZOOM.
31 травня 2020, 12:51
27 травня 2020, 13:17
Всі оголошення