Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
У рам­ках де­ка­ди цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» ви­кла­дачі Вінник І.В. та Фе­досєєва Н.І. про­ве­ли за­нят­тя-ек­с­курсію в умо­вах ви­роб­ни­чо­го підприємс...
12 березня 2020, 20:30
До 3 квітня 2020 ро­ку нав­чаль­ний про­цес у ко­леджі три­ва­ти­ме в ди­станційно­му ре­жимі
11 березня 2020, 21:47
На­пе­ре­додні 8 Бе­рез­ня, 6 бе­рез­ня ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії фун­да­мен­таль­них дис­циплін та комп’ютер­них тех­но­логій Даль Н.В., Іва­нен­ко Н.В, Ясінсь­кий О.В. про­ве­ли сту­дентсь­ку кон­фе­ренцію «Ви­датні жінки-...
10 березня 2020, 22:08
5 бе­рез­ня 2020 ро­ку відбув­ся кон­курс ви­раз­но­го чи­тан­ня творів Та­ра­са Шев­чен­ка «Як­би ти нас, Та­ра­се, чув…»
10 березня 2020, 22:07
Всі новини

Декада циклової комісії маркетингу і торгівлі

Назва заходу

Відповідальний

Дата

Виїзне заняття-екскурсія на виробниче підприємство «RedokssSan» для студентів 3 курсу спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Вінник І.В.,

Федосєєва Н.І.

11.03.2020

XII Міжвузівська студентська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку захисту прав споживачів»

Голова циклової комісії, члени циклової комісії

10:00,  конференцзала

12.03.2020

Поради від професіонала: «Як створити якісний контент?».

Модератор: Федорова Дар’я, фрилансер PlayViny

Федосєєва Н.І.

13:30, ауд.54

13.03.2020

Майстер – клас з  дослідження якості продуктів харчування (органолептична та фізико-хімічна оцінка) для учнів ІАЛ НУБіП України

Поцелуйко М.П.

12.00, ауд.50

16.03.2020

Конкурс професійної майстерності для студентів 3 курсу  спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Вдович В.Г.

12.00, ауд.54

17.03.2020

Конкурс відеороликів «Моя майбутня професія» для студентів спеціальностей 075 Маркетинг і 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Вінник І.В.

Ковтун І.В.

13:30, ауд.54

18.03.20р.

Відкрита виховна година «Віртуальна подорож до країни шоколаду» (гр. 106-Т, 205(109) –Т)

Вінник І.В.

Ковтун О.П.

13:30, ауд.54

19.03.2020

Засідання циклової комісії маркетингу і торгівлі за результатами проведення декади

Голова циклової комісії, члени циклової комісії

15:00, ауд.54

20.03.2020