Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
9-10 груд­ня сту­ден­ти ко­ле­джу взя­ли участь в Київсь­ко­му об­лас­но­му мо­лодіжно­му фо­румі.
11 грудня 2019, 21:10
10 груд­ня спеціаліст ви­щої кваліфікаційної ка­те­горії, ви­кла­дач-ме­то­дист Даль На­та­ля Ва­лен­тинівна про­ве­ла відкри­те за­нят­тя з ма­те­ма­ти­ки у групі 105- М з ви­ко­ри­стан­ням пе­да­гогічної тех­но­логії фор­му­ван...
11 грудня 2019, 21:09
9 груд­ня 2019 ро­ку ви­кла­дач цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі к.с-г.н. По­це­луй­ко М.П. провів прак­тичні за­нят­тя для учнів 9 класів Ірпінсь­ко­го ака­демічно­го ліцею НУБіП України
11 грудня 2019, 13:02
6 груд­ня член цик­ло­вої комісії фун­да­мен­таль­них дис­циплін та комп’ютер­них тех­но­логій По­горіла О.І. про­ве­ла відкри­те за­нят­тя з дис­ципліни «Тех­но­логія га­лузі».
10 грудня 2019, 22:29
Всі новини

Декада циклової комісії фінансово-економічних та облікових дисциплін

Захід

Виконавець

Дата проведення

1.

Віртуальна подорож у «Світ фінансів» для студентів 1 курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»  

Чайка Л.В.

Сова В.М.

Іванова С.М.

11.11.2019

2.

Гра – вікторина «Бухгалтер – запорука професійного успіху»  студентів 1 курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

Лісовська Н.В.
Талько Т.В.

12.11.2019

3.

Інтелектуальна-спортивна гра «Обліковець-Квест» серед студентів ІІІ курсу

Сиротенко А.О. Кошик В.В.

13.11.2019

4.

Профорієнтаційна зустріч з учнями 9 класу ліцею №3 м. Ірпінь

Кошик В.В.
Черненька Л.Б.

14.11.2019

5.

Відвідування студентами 3 курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Міжнародної виставки «Освіта за кордоном»

Чайка Л.В.

Іванова С.М.

15.11.2019

6.

Олімпіада з дисципліни  «Економіки підприємства» для студентів груп 204М, 201О,202О,203Ф

Гурська Л.Л.

18.11.2019

7.

Олімпіада з дисципліни  «Фінанси підприємства» для студентів груп 303Ф-1,303Ф-2(209Ф),301О, 302(208)О

Чайка Л.В.

19.11.2019

8.

Гра-вікторина «Як ми знаємо Контроль і ревізію?» з дисципліни «Контроль і ревізія» серед студентів ІІІ курсу

Черненька Л.Б.

20.11.2019

9.

Огляд відеороликів на тему: «Майбутня професія очима студентів» серед студентів ІІІ курсу

Кошик В.В.
Сиротенко А.О.

21.11.2019

10.

Засідання циклової комісії за результатами проведення декади

Іванова С.М.

22.11.2019

 

Оголошення
За­про­шуємо на нав­чаль­но-кон­суль­таційні за­нят­тя з українсь­кої мо­ви та ма­те­ма­ти­ки.
Щойно
18 груд­ня 2019 ро­ку у ко­леджі відбу­деть­ся спор­тивне свя­то «Ко­за­цькі роз­ва­ги».
Вчора о 15:36
03 груд­ня 2019 ро­ку в гур­то­жит­ку ко­ле­джу відбу­деть­ся акція «Жи­ви без­печ­но» до Все­світньо­го дня бо­роть­би зі СНІДом.
30 листопада 2019, 13:50
29 листопада 2019, 19:02
Всі оголошення