Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Ви­пуск­ник 11 кла­су Ірпінсь­ко­го ліцею № 3 обрав для здо­бут­тя фахо­вої освіти ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України», спеціальність 076 «Підприємниц­тво, торгівля та біржо­ва діяльність».
27 червня 2022, 11:01
Про­фесійна орієнтація учнівсь­кої мо­лоді – один з пріори­тет­них на­прямів ро­бо­ти Ірпінсь­ко­го фахо­во­го ко­ле­джу НУБіП України.
25 червня 2022, 10:16
У НУБіП України на еко­номічно­му фа­куль­теті 24 черв­ня відбув­ся ви­пуск фахівців ба­ка­лаврів ден­ної та за­оч­ної форм здо­бут­тя освіти, се­ред яких - ви­пуск­ни­ки міжка­фед­раль­ної нав­чаль­ної ла­бо­ра­торії Ірпінськ...
24 червня 2022, 19:45
Всі новини

 ДОРОГІ ВИПУСКНИКИ 9-11-х КЛАСІВ ШКІЛ, ГІМНАЗІЙ, ЛІЦЕЇВ, БАТЬКИ ТА УСІ БАЖАЮЧІ

Гостинно запрошуємо вас на День відкритих дверей економічного відділення Ірпінського ФК НУБіП України, яке відбудеться  15 червня 2022 року об 11.00 годині в режимі онлайн.

У програмі: презентація спеціальностей, інформація про умови вступу, студентське дозвілля в коледжі.
Покликання, на приєднання до Дня відкритих дверей
економічного відділення ІФК:
https://nules.webex.com/meet/IFK
 

 

ЧЕКАЄМО НА ВАС!!!