Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
25 лю­то­го ко­ледж відсвят­ку­вав Ко­лодія.
3 години тому
25 лю­то­го відбу­ла­ся зустріч сту­дентів ко­ле­джу з до­цен­том ка­фед­ри обліку і опо­дат­ку­ван­ня НУБіП України Во­ло­ди­ми­ром Лит­ви­нен­ком
3 години тому
Для сту­дентів ко­ле­джу спеціаль­ності «Фінан­си, банківсь­ка спра­ва та страху­ван­ня» керівник відділу кадрів ПАТ КБ «При­ват­банк» про­ве­ла пре­зен­тацію он­лайн-прак­ти­ки.
3 години тому
21 лю­то­го у рам­ках про­форієнтаційно­го проєкту «Зи­мо­ва шко­ла – 2020» ви­кла­дачі ко­ле­джу про­ве­ли інтер­ак­тив­ну вікто­ри­ну з фінан­со­вої гра­мот­ності для учнів 9-Б кла­су Ірпінсь­кої СЗОШ І-ІІІ сту­пенів з пог­ли...
22 лютого 2020, 20:43
21 лю­то­го 2020 ро­ку сту­ден­ти ко­ле­джу відзна­чи­ли Міжна­род­ний день рідної мо­ви
22 лютого 2020, 20:38
Всі новини

26червня 2019 року о 15.00 год.

у конференцзалінавчального корпусу № 2

відбудеться засіданняпедагогічної ради коледжу

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Про виконання рішень попередніх педагогічних рад. Інформація секретаря педагогічної ради Погорілої О.І.
 2. Про роботу колективу коледжу у червні місяці. Доповідач Ільченко Н.В.
 3. Про результати роботи ЕК з атестації випускників за всіма спеціальностями. Доповідають голови екзаменаційних комісій.
 4. Розгляд навчальних планів на 2019-2020 н.р.Інформація Лісовської Н.В., Семененко Т.А.
 5. Про навчальне навантаження на 2019-2020 н.р. Доповідач Сова В.М.
 6. Про ліміт стипендіатів для призначення стипендій за результатами семестрового контролю знань за 2 семестр 2018-2019 н.р.  Інформація  Сови В.М.
 7. Про перелік показників оцінювання навчальних досягнень студентів для призначення академічних стипендій за результатами семестрового контролю за І семестр 2019-2020 н.р. у розрізі спеціальностей та курсів. Інформація Сови В.М.
 8. Про внесення змін до Положення про організацію освітнього процесу та Положення про екзамени та заліки у ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж». Інформація Сови В.М.
 9. Звіти циклових комісій про методичну роботу за 2018-2019 н.р. Доповідають голови циклових комісій.
 10. Аналіз виконання робочих навчальних планів, навчальних програм, навчального навантаження та дотримання графіків навчального процесу та розкладу занять у 2018-2019 н.р. Доповідач Федосєєва Н.І.
 11. Про готовність приймальної комісії до прийому абітурієнтів у 2019 році. Інформація Погорілої О.І.
 12. Підсумки роботи педагогічної ради коледжу за 2018-2019 н.р.Доповідач секретар педагогічної ради Погоріла О.І.