Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
19 ве­рес­ня 2019 ро­ку роз­по­ча­ло­ся нав­чан­ня за про­гра­ма­ми підго­тов­ки ба­ка­лаврів (за­оч­на фор­ма нав­чан­ня) на Міжка­фед­ральній нав­чальній ла­бо­ра­торії НУБіП України.
19 вересня 2019, 12:47
У рам­ках пла­ну ро­бо­ти ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі про­ве­ли май­стер-клас з ме­тою про­форієнтації се­ред учнів 9-11 класів ІАЛ НУБіП У...
19 вересня 2019, 10:59
Всі новини

26червня 2019 року о 15.00 год.

у конференцзалінавчального корпусу № 2

відбудеться засіданняпедагогічної ради коледжу

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Про виконання рішень попередніх педагогічних рад. Інформація секретаря педагогічної ради Погорілої О.І.
 2. Про роботу колективу коледжу у червні місяці. Доповідач Ільченко Н.В.
 3. Про результати роботи ЕК з атестації випускників за всіма спеціальностями. Доповідають голови екзаменаційних комісій.
 4. Розгляд навчальних планів на 2019-2020 н.р.Інформація Лісовської Н.В., Семененко Т.А.
 5. Про навчальне навантаження на 2019-2020 н.р. Доповідач Сова В.М.
 6. Про ліміт стипендіатів для призначення стипендій за результатами семестрового контролю знань за 2 семестр 2018-2019 н.р.  Інформація  Сови В.М.
 7. Про перелік показників оцінювання навчальних досягнень студентів для призначення академічних стипендій за результатами семестрового контролю за І семестр 2019-2020 н.р. у розрізі спеціальностей та курсів. Інформація Сови В.М.
 8. Про внесення змін до Положення про організацію освітнього процесу та Положення про екзамени та заліки у ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж». Інформація Сови В.М.
 9. Звіти циклових комісій про методичну роботу за 2018-2019 н.р. Доповідають голови циклових комісій.
 10. Аналіз виконання робочих навчальних планів, навчальних програм, навчального навантаження та дотримання графіків навчального процесу та розкладу занять у 2018-2019 н.р. Доповідач Федосєєва Н.І.
 11. Про готовність приймальної комісії до прийому абітурієнтів у 2019 році. Інформація Погорілої О.І.
 12. Підсумки роботи педагогічної ради коледжу за 2018-2019 н.р.Доповідач секретар педагогічної ради Погоріла О.І.
Оголошення
30 ве­рес­ня 2019 ро­ку о 10:00 біля нав­чаль­но­го кор­пу­су №1 відбу­деть­ся Лінійка пам’яті «Ге­рої не вми­ра­ють», при­свя­че­на річниці за­ги­белі на Сході України ви­кла­да­ча ко­ле­джу Багіро­ва…
Вчора о 16:32
23 ве­рес­ня 2019 ро­ку у ко­леджі бу­де про­ве­де­но спор­тивне свя­то День пер­шо­курс­ни­ка, при­свя­чене Дню фізич­ної куль­ту­ри і спор­ту України.
13 вересня 2019, 19:05
06 ве­рес­ня 2019 ро­ку о 13.00 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­дуть­ся батьківські збо­ри сту­дентів І кур­су
03 вересня 2019, 15:02
Всі оголошення