Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
У ко­леджі відбу­ла­ся зустріч з пред­став­ни­ка­ми Все­ук­раїнсь­кої гро­мадсь­кої ор­ганізації «Асоціація з пи­тань за­хи­сту прав спо­жи­вачів» «Спо­жив­ча довіра»
24 червня 2019, 14:45
21 черв­ня сту­ден­ти ко­ле­джу взя­ли участь у Міжна­род­но­му дні по­ля в Україні.
22 червня 2019, 13:00
Сту­ден­ти ІІ кур­су спеціаль­ності «Підприємниц­тво, торгівля та біржо­ва діяльність» успішно прой­шли нав­чаль­ну прак­ти­ку «То­ва­рознав­ство в ма­га­зині».
14 червня 2019, 15:15
Всі новини

10 квітня 2019 року об 11.00  годині у актовій залі навчального корпусу № 4 відбудуться загальні збори штатних працівників, які не є педагогічними працівниками.

Порядок денний:

  1. Про обрання представників із числа штатних працівників, які не є педагогічними працівниками коледжу, для участі у виборах ректора Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Явка на збори всіх співробітників, які не є педагогічними працівниками, обов'язкова.

Реєстрація на збори  – 10.30-10-55

Лілія Чайка,

голова профспілкового комітету

Оголошення
19 червня 2019, 10:47
27 черв­ня в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся уро­чи­сте вру­чен­ня ди­пломів!
19 червня 2019, 10:44
Відповідь на за­про­шен­ня.
01 червня 2019, 12:16
Всі оголошення