Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
У рам­ках де­ка­ди цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» ви­кла­дачі Вінник І.В. та Фе­досєєва Н.І. про­ве­ли за­нят­тя-ек­с­курсію в умо­вах ви­роб­ни­чо­го підприємс...
12 березня 2020, 20:30
До 3 квітня 2020 ро­ку нав­чаль­ний про­цес у ко­леджі три­ва­ти­ме в ди­станційно­му ре­жимі
11 березня 2020, 21:47
На­пе­ре­додні 8 Бе­рез­ня, 6 бе­рез­ня ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії фун­да­мен­таль­них дис­циплін та комп’ютер­них тех­но­логій Даль Н.В., Іва­нен­ко Н.В, Ясінсь­кий О.В. про­ве­ли сту­дентсь­ку кон­фе­ренцію «Ви­датні жінки-...
10 березня 2020, 22:08
5 бе­рез­ня 2020 ро­ку відбув­ся кон­курс ви­раз­но­го чи­тан­ня творів Та­ра­са Шев­чен­ка «Як­би ти нас, Та­ра­се, чув…»
10 березня 2020, 22:07
Всі новини

Шановні співробітники і студенти! Прошу у цей складний час дотримуватися рекомендацій, які надає МОЗ України, виконувати правила карантину. Без потреби не ходіть в людні місця, дотримуйтесь правил гігієни. Кожен з вас має усвідомити, що ми є відповідальними не тільки за себе, а і за своїх близьких та рідних. Викладачі організовують роботу студентів, студенти навчаються, бо не за горами ДПА, випускні екзамени, вступ до ЗВО. Читаємо книжки, дивимось фільми, підтримуємо один одного.

Бажаю всім здоров'я! Бережіть себе!

Ільченко Н.В., директор коледжу