Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
У рам­ках прак­тич­но орієнто­ва­ної підго­тов­ки сту­дентів 9 квітня 2021 р. у ко­леджі про­ве­де­но зустріч з пред­став­ни­ком ро­бо­то­дав­ця АТ «ОТП Банк», який посідає провідне місце в рей­тин­гу банків України.
Вчора о 14:55
08 квітня відбу­ла­ся он­лайн зустріч зі сту­ден­та­ми ви­пуск­но­го кур­су
08 квітня 2021, 21:44
7 квітня 2021 ро­ку ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі Іри­на Вінник та Оле­на Ко­втун про­ве­ли в он­лайн-фор­маті бліц-інфо «Вірту­аль­на по­до­рож у країну шо­ко­ла­ду»
08 квітня 2021, 13:55
5 квітня відбув­ся он­лайн - тренінг-прак­ти­кум «Елек­трон­ний до­ку­мен­то­обіг у про­грамі М.Е.Doc» від пред­став­ни­ка ком­панії ТОВ «Інте­лект-Сервіс» для сту­дентів 3 кур­су спеціаль­ності 071 Облік і опо­дат­ку­ванн...
06 квітня 2021, 08:41
Всі новини

ПЛАН ДЕКАДИ

ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ МАРКЕТИНГУ І ТОРГІВЛІ

з 09.03.21 р. по 19.03.21 р.

Дата

проведення

Назва заходу

Відповідальні

Час і місце проведення

09.03.2021

Лекція Розбицької Т.В. – голови Ради аспірантів факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК НУБіП України для студентів групи 206-Т спеціальності 076» Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на тему: «Проблеми регулювання якості харчових продуктів»

Вдович В.Г.

аудиторія 27,

гуртожиток

10.03.2021

Майстер-клас «Визначення органолептичних та фізико-хімічних показників якості харчових продуктів» для учнів 9-А класу ІАЛ НУБіП України

Поцелуйко М.П.

аудиторія 50, корпус 2

11.03.2021

Онлайн-лекція Солодкого М.О., к.е.н., професора, Яворської В.О., к.е.н., доцента кафедри біржової діяльності і торгівлі НУБіП України для студентів групи 305(209)-Т спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на тему: «Проблеми та напрями розвитку біржового ринку в Україні»

Вінник І.В

Дистанційно

на платформі Zoom

12.03.2021

Майстер-клас «Увага! Перевір фіскальний чек!» для учнів 9-Б класу ІАЛ НУБіП України

Ковтун О.П.

аудиторія 27,

гуртожиток

15.03.2021

Онлайн-семінар  «Проблеми та перспективи захисту прав споживачів в Україні» для студентів спеціальностей 075 «Маркетинг», групи 304-М та  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», групи 305(209)-Т

Вінник І.В,.

викладачі циклової комісії

Дистанційно

на платформі Zoom

16.03.2021

Лекція Буряка Р.І. завідувача кафедри маркетингу і міжнародної торгівлі, д.е.н., професора для студентів групи 304-М спеціальності 075 «Маркетинг» на тему: «Маркетингова діяльність: принципи, тактика, стратегії»

Вінник І.В

аудиторія 35,

корпус 2

17.03.2021

Бліц-інфо: «Віртуальна подорож у країну шоколаду» для студентів групи 206-Т спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 

Вінник І.В.

Ковтун О.П.

аудиторія 27,

гуртожиток

18.03.2021

І Міжвузівська науково-практична конференція «Стратегії, інновації та проблеми підприємництва, торгівлі, маркетингу та біржової діяльності»

Вінник І.В.,

викладачі циклової комісії

Дистанційно

на платформі Zoom

19.03.2021

Тренінг «Психологічний вплив реклами» для студентів групи 105-Т спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Вінник І.В.,

Федосєєва Н.І.

аудиторія 54,

корпус 2

Оголошення
27 березня 2021, 13:00
До ува­ги абітурієнтів та їх батьків ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України» за­про­шує учнів 9-х - 11-х класів за­галь­но­освітніх шкіл та їх батьків на День відкри­тих две­рей!
27 лютого 2021, 14:39
Всі оголошення