Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
13 ве­рес­ня сту­ден­ти спеціаль­ності «Комп’ютер­на інже­нерія» відзна­чи­ли День про­граміста.
13 вересня 2021, 18:00
8 ве­рес­ня 2021 ро­ку ви­кла­дач цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі Іри­на Вінник про­ве­ла тренінг «Жерт­ва кра­си» для сту­дентів ІІ кур­су групи 205-Т спеціаль­ності 076 «Підприємниц­тво, торгівля та біржо...
09 вересня 2021, 08:27
7 ве­рес­ня 2021ро­ку пе­да­гогічні працівни­ки Ірпінсь­ко­го фахо­во­го ко­ле­джу взя­ли участь у на­у­ко­во-пе­да­гогічно­му семінарі «Шко­ла пе­да­гогічної май­стер­ності» в ре­жимі он­лайн.
07 вересня 2021, 20:53
Всі новини

Поселення у гуртожиток буде проводитись з 8:30 до 17:30:

30 серпня 2021 року - для студентів 1 курсу, які попередньо заявили про потребу у проживанні в гуртожитку (новий набір);

31 серпня 2021 року  - для студентів 2-4 курсів.

Студенти старших курсів при наявності заборгованості по оплаті за проживання в гуртожитку поселені не будуть.

Студенту для поселення в гуртожиток потрібно мати:

1.Копію паспорта та ідентифікаційного коду;

2.Фотокартку розміром 3х4 (1 шт.);

3.Довідку про проходження флюорографії та довідку про стан санітарно-епідеміологічного оточення дитини. Довідка надається сімейним лікарем, в якій вказується епідеміологічний стан дитини (наявність/відсутність педикульозу, шкірних захворювань, що протягом 21 дня не було контактів з людьми, які хворіють інфекційними хворобами, не перебуває на самоізоляції тощо);

4.Квитанцію про оплату за проживання в гуртожитку за семестр/навчальний рік. Без наявності квитанції про оплату (оригінал або копія) за проживання у гуртожитку поселення студентів проводитися не буде.  

5.Копії документів, які підтверджують пільги (за їх наявності).

 При поселенні в гуртожиток студент обов’язково повинен мати засоби індивідуального захисту (захисну маску та антисептик для рук).

  Реквізити для оплати за проживання у гуртожитку ВСП «Ірпінський фаховий коледж НУБіП України» на 2021-2022 н.р.

 Одержувач: «Ірпінський фаховий коледж НУБіП України»

Адреса: 08200, м. Ірпінь Київської обл., вул. Гагаріна, 9.

IBAN: UA668201720313261003202015885

Банк: Державна казначейська служба України, м. Київ

ЄДРПОУ: 33295386

Призначення платежу: за проживання в гуртожитку студента П.І.Б. (вказувати повністю)

Вартість проживання у гуртожитку складає 1568 грн. за перший семестр або 3920 грн. за навчальний рік.

Якщо студенту не виповнилося 18 років, для підписання угоди на проживання в гуртожитку обов’язкова присутність одного з батьків.

 

Андрій Сиротенко,

заступник директора з виховної роботи

Оголошення
У рам­ках за­ходів по свят­ку­ван­ню 30-річчя Неза­леж­ності України 15 ве­рес­ня 2021 ро­ку у ко­леджі бу­де про­ве­де­но спор­тивне свя­то «День пер­шо­курс­ни­ка».
06 вересня 2021, 21:20
Всі оголошення