Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
9 жо­втня 2019 р. ви­кла­дачі ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі про­ве­ли тренінг «Твоє май­бутнє у сфері торгівлі».
11 жовтня 2019, 22:28
9 жо­втня ви­кла­дач українсь­кої літе­ра­ту­ри Фе­до­ровсь­ка О.О. про­ве­ла про­форієнтаційну бесіду з уч­ня­ми 9-го кла­су Си­няківсь­ко­го хіміко-тех­но­логічно­го ліцею.
11 жовтня 2019, 22:23
11 жо­втня бу­ло про­ве­де­но виїзне за­нят­тя-ек­с­курсію для сту­дентів спеціаль­ності 123 «Комп`ютер­на інже­нерія» групи 407-К
11 жовтня 2019, 22:22
з 2 по 10 жо­втня 2019 ро­ку у ко­леджі відбу­лась де­ка­да здо­ро­во­го спо­со­бу жит­тя.
11 жовтня 2019, 22:20
Всі новини

РОЗПОРЯДОК РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ

на період з 27.08.2019 р. по 02.09.2019 р.

Дата

Вид роботи, назва заходів

Місце проведення

27 серпня

вівторок

 

 

900  - 1000 - нарада класних керівників

Аудиторія № 12

корпус №2

1000 - 1100 - нарада викладачів

Аудиторія № 12

корпус №2

З 1100 - приймання заборгованості за результатами успішності за ІІ семестр 2018-2019 н.р.

В закріплених аудиторіях

1100 - 1700 - підготовка навчальних кабінетів, лабораторій до нового навчального року; підготовка навчально-методичної документації

 

900 - 1700 - поселення в гуртожиток студентів нового набору

Гуртожиток

28 серпня середа

З 900 - приймання заборгованості за результатами успішності за ІІ семестр 2018-2019 н.р.

 

1000 - 1200 - засідання циклових комісій. Розгляд Комплексного плану роботи коледжу на 2019-2020 н.р.

 

1200 - 1700 - підготовка навчальних кабінетів, лабораторій до нового навчального року; підготовка навчально-методичної документації

 

900 - 1700 - поселення в гуртожиток студентів нового набору

Гуртожиток

29 серпня

четвер

 

1000 - засідання педагогічної ради

Конференцзал корпусу №2

900 - 1700 - поселення в гуртожиток студентів нового набору

Гуртожиток

30 серпня

п’ятниця

1000 - Урочисте свято «День знань»

Актова зала

900 - 1700 - поселення в гуртожиток студентів старших курсів

Гуртожиток

02 вересня

понеділок

 

1 пара 830 - 950

Тематична лекція

В аудиторіях

2, 3 пара - заняття згідно з розкладом

В аудиторіях

 

Навчальна частина

Оголошення
16 жо­втня 2019 ро­ку о 13.30 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся профілак­тич­но-освітня те­ма­тич­на акція «Профілак­ти­ка вжи­ван­ня пси­хо­ак­тив­них ре­чо­вин се­ред мо­лоді».
11 жовтня 2019, 22:29
10 жо­втня о 12год. 10 хв. в кабінеті українсь­кої мо­ви відбу­деть­ся відкрит­тя Х Міжна­род­но­го мов­но-літе­ра­тур­но­го кон­кур­су учнівсь­кої та сту­дентсь­кої мо­лоді імені Та­ра­са Шев­чен­ка.
04 жовтня 2019, 15:53
8 жо­втня у ко­леджі відбу­деть­ся пе­да­гогічний семінар.
03 жовтня 2019, 17:20
3 жо­втня 2019 ро­ку о 13.30 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся свят­ко­вий кон­церт до Дня працівників освіти.
30 вересня 2019, 21:52
2 жо­втня 2019 ро­ку о 13.30 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся ви­ста­ва «Ма­ти-най­мич­ка».
30 вересня 2019, 16:00
Всі оголошення