Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
У ко­леджі відбу­ла­ся зустріч з пред­став­ни­ка­ми Все­ук­раїнсь­кої гро­мадсь­кої ор­ганізації «Асоціація з пи­тань за­хи­сту прав спо­жи­вачів» «Спо­жив­ча довіра»
24 червня 2019, 14:45
21 черв­ня сту­ден­ти ко­ле­джу взя­ли участь у Міжна­род­но­му дні по­ля в Україні.
22 червня 2019, 13:00
Сту­ден­ти ІІ кур­су спеціаль­ності «Підприємниц­тво, торгівля та біржо­ва діяльність» успішно прой­шли нав­чаль­ну прак­ти­ку «То­ва­рознав­ство в ма­га­зині».
14 червня 2019, 15:15
Всі новини

З метою перевірки знань та правильності  дій  колективу ВП НУБіП України «Ірпінський  економічний коледж» в надзвичайних ситуаціях у мирний час, готовності  керівного складу і органів управління до дій  та визначення рівня готовності структурних підрозділів до виконання заходів цивільного захисту, 29.05.2019р. о 12.00 в актовій залі коледжу буде проведено спеціальні об’єктові навчання і тренування з питань цивільного захисту (протипожежне тренування, протиаварійне тренування).

 

Щербакова А.П., інженер з охорони праці

Оголошення
19 червня 2019, 10:47
27 черв­ня в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся уро­чи­сте вру­чен­ня ди­пломів!
19 червня 2019, 10:44
Відповідь на за­про­шен­ня.
01 червня 2019, 12:16
Всі оголошення