Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Вступ­на кам­панія - відповідаль­на по­ра для нав­чаль­них за­кладів, абітурієнтів та їх батьків.
01 липня 2021, 14:10
у рам­ках співпраці між ко­ле­джем та Національ­ним універ­си­те­том біоре­сурсів і при­ро­до­ко­ри­сту­ван­ня України сту­ден­ти спеціаль­ності «Мар­ке­тинг» взя­ти участь в он­лайн-кон­курсі «Шко­ла мар­ке­тин­гу».
01 липня 2021, 14:01
25 черв­ня 2021 ро­ку відбу­ло­ся Свя­то вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам ОКР «Мо­лод­ший спеціаліст».
26 червня 2021, 12:26
Всі новини

У четвер, 14 листопада 2019 року, о 12 годині у конференцзалі корпусу № 2 відбудеться студентська науково-практична конференція «Мова як чинник консолідації українського суспільства». До участі запрошуються студенти ІІ-ІІІ курсів.

.

              

 

 

М.І.Приходько,О.О.Федоровська,

 Н.М.Івкова,В.М.Гапонова

викладачі української мови