Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
23.02.2021 ро­ку відбу­ло­ся чер­го­ве за­нят­тя гурт­ка «Бізнес-екс­прес» для ліцеїстів ІАЛ НУБіП України.
8 години тому
Ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії фінан­со­во-еко­номічних та обліко­вих дис­циплін про­до­в­жу­ють про­форієнтаційну ро­бо­ту
8 години тому
18 лю­то­го 2021 ро­ку ви­кла­дач Оле­на Ко­втун про­ве­ла інфор­маційну го­ди­ну зі сту­ден­та­ми спеціаль­ності 076 «Підприємниц­тво, торгівля та біржо­ва діяльність» групи 305(209)-Т на те­му: «Пра­вові про­бле­ми елект...
18 лютого 2021, 20:23
17 січня 2021р. цик­ло­ва комісія гу­манітар­них дис­циплін про­ве­ла ви­хов­ну го­ди­ну «Ба­чи­ти сер­цем», при­свя­че­ну Міжна­род­но­му дню рідної мо­ви та зустрічі з пись­мен­ни­цею Світла­ною Та­лан, у якій взя­ли участь ...
17 лютого 2021, 20:25
Всі новини

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.   Про результати надходження заяв від абітурієнтів. Інформація відповідального секретаря приймальної комісії Федосєєвої Н.І.

2.   Про результати надходження заяв від абітурієнтів шляхом надсилання заповнених заяв встановленої форми на електронну адресу приймальної комісії. Інформація відповідального секретаря приймальної комісії Федосєєвої Н.І.

3.   Про перевірку середнього балу документа про освіту та  відповідності довідки про реєстрацію місця проживання  для застосування сільського коефіцієнта абітурієнтів.   Інформація відповідального секретаря приймальної комісії Федосєєвої Н.І.

Місце проведення: навчальний корпус № 2, аудиторія № 12.

Оголошення
До ува­ги абітурієнтів та їх батьків ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України» за­про­шує учнів 9-х - 11-х класів за­галь­но­освітніх шкіл та їх батьків на День відкри­тих две­рей!
Щойно
Всі оголошення