Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
За ак­тив­ну участь в он­лайн-уроці «День без­печ­но­го Інтер­не­ту 2019» Відо­крем­ле­ний підрозділ Національ­но­го універ­си­те­ту біоре­сурсів і при­ро­до­ко­ри­сту­ван­ня України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» відзна­чен...
20 березня 2019, 17:30
20 бе­рез­ня 2019 ро­ку відбу­ла­ся зустріч сту­дентів ІІІ та ІV курсів спеціаль­ності 123 «Комп’ютер­на інже­нерія» з фахівцем-прак­ти­ком, junior developer та бізнес-аналіти­ком ком­панії «NovaIT» Костіци­ною Кат...
20 березня 2019, 17:29
20 бе­рез­ня в бібліотеці Ірпінсь­ко­го еко­номічно­го ко­ле­джу про­ве­де­но Інфор­маційну го­ди­ну «Їх знає весь світ: українці, які про­сла­ви­ли на­шу дер­жа­ву»
20 березня 2019, 17:26
20 бе­рез­ня 2019 ро­ку відбу­ло­ся чер­го­ве засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу.
20 березня 2019, 16:51
19 бе­рез­ня 2019 ро­ку ви­кла­да­ча­ми цик­ло­вої комісії фун­да­мен­таль­них дис­циплін та комп’ютер­них тех­но­логій бу­ла про­ве­де­на про­форієнтаційна ро­бо­та.
19 березня 2019, 15:21
Всі новини

 

План декади

 циклової комісії маркетингу і торгівлі

 з 05.03.19 р. по 15.03.19 р.

Дата

Назва заходу

Відповідальний, час і місце проведення

05.03.19

Відкрите засідання гуртка «Споживач» на тему

«Дослідження рибних консервів на відповідність НД»

Поцелуйко М.П.

12:00, ауд.50

06.03.19

Відкрита виховна година «Я – споживач».

Групи 105-Т, 205(110) -Т

Вінник І.В.

Ковтун О.П.

13:30, ауд.54

07.03.19

Конкурс професійної майстерності

Вдович В.Г.

12:00, ауд.54

11.03.19

Відкрите семінарське заняття - гра-вікторина «Реклама як невід’ємна частина комерції» з дисципліни «Торговельна реклама»

Федосєєва Н.І.

12:00, ауд.54

12.03.19

Відкрите семінарське заняття з дисципліни «Комерційна діяльність» на тему «Організація оптового продажу товарів та їх постачання в роздрібну торговельну мережу»

Ковтун О.П.

10:00, ауд.54

У рамках профорієнтаційної роботи зустріч науково-педагогічними працівниками кафедри біржової діяльності НУБіП України зі здобувачами вищої освіти спеціальностей «Маркетинг» і «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Голова циклової комісії, представники НУБіП України

12:00-13:20

13.03.19

Виїзне заняття на Міжнародну рекламно-поліграфічну виставку RemaDays Kiev 2019

Федосєєва Н.І.

 

14.03.19

Зустріч з випускниками відділення товарознавства «День кар’єри - 2019»

Вдович В.Г.

10:00, конференцзала

15.03.19

Міжвузівська студентська науково-практична конференція

«Проблеми та перспективи розвитку захисту прав споживачів»

Голова циклової комісії, члени циклової комісії

10:00,  конференцзала

Засідання циклової комісії маркетингу і торгівлі за результатами проведення декади

Голова циклової комісії, члени циклової комісії

15:00, ауд.54

 

  

 Розглянуто та затверджено на засіданні

циклової комісії маркетингу і торгівлі

Протокол № 6  від 14.01.19р.

Голова__________ С.К.Березинець

Оголошення
До Все­світньо­го дня по­езії 21 бе­рез­ня 2019 р. о 12.00 го­дині в ко­леджі відбу­деть­ся літе­ра­тур­но-му­зич­на віталь­ня «По­шеп­ки і вго­лос».
19 березня 2019, 15:19
20 бе­рез­ня 2019 ро­ку о 15.00 в лекційній залі кор­пу­су №1 відбу­деть­ся олімпіада з англійсь­кої мо­ви.
18 березня 2019, 15:12
13 бе­рез­ня 2019 ро­ку о 10.00 в лекційній залі кор­пу­су №1 відбу­деть­ся відкри­те прак­тичне за­нят­тя з дис­ципліни «Іно­зем­на мо­ва за про­фесійним спря­му­ван­ням (англійсь­ка)».
12 березня 2019, 14:00
13 бе­рез­ня 2019 ро­ку у ко­леджі відбу­деть­ся спор­тив­но-роз­ва­жаль­ний кон­курс «Ви - бо­гині-чарівниці».
12 березня 2019, 13:47
Всі оголошення