Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
9 жо­втня 2019 р. ви­кла­дачі ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі про­ве­ли тренінг «Твоє май­бутнє у сфері торгівлі».
11 жовтня 2019, 22:28
9 жо­втня ви­кла­дач українсь­кої літе­ра­ту­ри Фе­до­ровсь­ка О.О. про­ве­ла про­форієнтаційну бесіду з уч­ня­ми 9-го кла­су Си­няківсь­ко­го хіміко-тех­но­логічно­го ліцею.
11 жовтня 2019, 22:23
11 жо­втня бу­ло про­ве­де­но виїзне за­нят­тя-ек­с­курсію для сту­дентів спеціаль­ності 123 «Комп`ютер­на інже­нерія» групи 407-К
11 жовтня 2019, 22:22
з 2 по 10 жо­втня 2019 ро­ку у ко­леджі відбу­лась де­ка­да здо­ро­во­го спо­со­бу жит­тя.
11 жовтня 2019, 22:20
Всі новини

 

План декади

 циклової комісії маркетингу і торгівлі

 з 05.03.19 р. по 15.03.19 р.

Дата

Назва заходу

Відповідальний, час і місце проведення

05.03.19

Відкрите засідання гуртка «Споживач» на тему

«Дослідження рибних консервів на відповідність НД»

Поцелуйко М.П.

12:00, ауд.50

06.03.19

Відкрита виховна година «Я – споживач».

Групи 105-Т, 205(110) -Т

Вінник І.В.

Ковтун О.П.

13:30, ауд.54

07.03.19

Конкурс професійної майстерності

Вдович В.Г.

12:00, ауд.54

11.03.19

Відкрите семінарське заняття - гра-вікторина «Реклама як невід’ємна частина комерції» з дисципліни «Торговельна реклама»

Федосєєва Н.І.

12:00, ауд.54

12.03.19

Відкрите семінарське заняття з дисципліни «Комерційна діяльність» на тему «Організація оптового продажу товарів та їх постачання в роздрібну торговельну мережу»

Ковтун О.П.

10:00, ауд.54

У рамках профорієнтаційної роботи зустріч науково-педагогічними працівниками кафедри біржової діяльності НУБіП України зі здобувачами вищої освіти спеціальностей «Маркетинг» і «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Голова циклової комісії, представники НУБіП України

12:00-13:20

13.03.19

Виїзне заняття на Міжнародну рекламно-поліграфічну виставку RemaDays Kiev 2019

Федосєєва Н.І.

 

14.03.19

Зустріч з випускниками відділення товарознавства «День кар’єри - 2019»

Вдович В.Г.

10:00, конференцзала

15.03.19

Міжвузівська студентська науково-практична конференція

«Проблеми та перспективи розвитку захисту прав споживачів»

Голова циклової комісії, члени циклової комісії

10:00,  конференцзала

Засідання циклової комісії маркетингу і торгівлі за результатами проведення декади

Голова циклової комісії, члени циклової комісії

15:00, ауд.54

 

  

 Розглянуто та затверджено на засіданні

циклової комісії маркетингу і торгівлі

Протокол № 6  від 14.01.19р.

Голова__________ С.К.Березинець

Оголошення
16 жо­втня 2019 ро­ку о 13.30 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся профілак­тич­но-освітня те­ма­тич­на акція «Профілак­ти­ка вжи­ван­ня пси­хо­ак­тив­них ре­чо­вин се­ред мо­лоді».
11 жовтня 2019, 22:29
10 жо­втня о 12год. 10 хв. в кабінеті українсь­кої мо­ви відбу­деть­ся відкрит­тя Х Міжна­род­но­го мов­но-літе­ра­тур­но­го кон­кур­су учнівсь­кої та сту­дентсь­кої мо­лоді імені Та­ра­са Шев­чен­ка.
04 жовтня 2019, 15:53
8 жо­втня у ко­леджі відбу­деть­ся пе­да­гогічний семінар.
03 жовтня 2019, 17:20
3 жо­втня 2019 ро­ку о 13.30 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся свят­ко­вий кон­церт до Дня працівників освіти.
30 вересня 2019, 21:52
2 жо­втня 2019 ро­ку о 13.30 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся ви­ста­ва «Ма­ти-най­мич­ка».
30 вересня 2019, 16:00
Всі оголошення