Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
9-10 груд­ня сту­ден­ти ко­ле­джу взя­ли участь в Київсь­ко­му об­лас­но­му мо­лодіжно­му фо­румі.
11 грудня 2019, 21:10
10 груд­ня спеціаліст ви­щої кваліфікаційної ка­те­горії, ви­кла­дач-ме­то­дист Даль На­та­ля Ва­лен­тинівна про­ве­ла відкри­те за­нят­тя з ма­те­ма­ти­ки у групі 105- М з ви­ко­ри­стан­ням пе­да­гогічної тех­но­логії фор­му­ван...
11 грудня 2019, 21:09
9 груд­ня 2019 ро­ку ви­кла­дач цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі к.с-г.н. По­це­луй­ко М.П. провів прак­тичні за­нят­тя для учнів 9 класів Ірпінсь­ко­го ака­демічно­го ліцею НУБіП України
11 грудня 2019, 13:02
6 груд­ня член цик­ло­вої комісії фун­да­мен­таль­них дис­циплін та комп’ютер­них тех­но­логій По­горіла О.І. про­ве­ла відкри­те за­нят­тя з дис­ципліни «Тех­но­логія га­лузі».
10 грудня 2019, 22:29
Всі новини

Декада циклової комісії фінансово-економічних дисциплін

 

№п/п

Захід

Дата

ПІП

1.

 

Олімпіада з дисципліни «Податкова система» серед студентів ІІІ курсу спеціальностей

072  «Фінанси, банківська справа та страхування»,

071  «Облік і оподаткування»

18.02

 

Іванова С.М.

2.

 

Участь у  проходженні квест-кімнати «Загублені у банку» для студентів ІІІ та ІІ  курсу спеціальності

072  «Фінанси, банківська справа та страхування»

19.02

 

Іванова С.М.,

Гурська Л.Л.

3

Тематична зустріч з представником OTP Bank «Функціонування банківської системи України: проблеми та перспективи розвитку»

 

20.02

 

Іванова С.М.,

Погоріла О.І.

Чайка Л.В.

4.

Презентація онлайн-практики  фахівцями Київського регіонального  управління АТ КБ Приватбанк для студентів ІІІ курсу спеціальності

072  «Фінанси, банківська справа та страхування»

 

21.02

 

Погоріла О.І.,

Чайка Л.В.

5.

Олімпіада з дисципліни «Економіка підприємства» серед студентів ІІ курсу спеціальностей

072  «Фінанси, банківська справа та страхування»,

071  «Облік і оподаткування»

 

22.02

 

 

Гурська Л.Л.

6.

Тематичний конкурс плакатів з фінансів серед студентів ІІ курсу спеціальностей

072  «Фінанси, банківська справа та страхування»,

071  «Облік і оподаткування»

25.02

 

 

Сова В.М.,

Чайка Л.В.

 

7

Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні економічні, фінансові та правові питання в умовах євроінтеграції та глобальної конкуренції»

 

26.02

 

 

Гурська Л.Л.,

Іванова С.М.

8.

Профорієнтаційний проект «Зимова школа – 2019». Гра-вікторина з фінансової грамотності серед учнів 9-х класів загальноосвітніх шкіл

27.02

 

Сова В.М.,

Чайка Л.В.

 

9.

Засідання циклової комісії  фінансово-економічних дисциплін по результатах проведення декади

28.02

 

Гурська Л.Л.

 

Оголошення
За­про­шуємо на нав­чаль­но-кон­суль­таційні за­нят­тя з українсь­кої мо­ви та ма­те­ма­ти­ки.
Щойно
18 груд­ня 2019 ро­ку у ко­леджі відбу­деть­ся спор­тивне свя­то «Ко­за­цькі роз­ва­ги».
12 грудня 2019, 15:36
03 груд­ня 2019 ро­ку в гур­то­жит­ку ко­ле­джу відбу­деть­ся акція «Жи­ви без­печ­но» до Все­світньо­го дня бо­роть­би зі СНІДом.
30 листопада 2019, 13:50
29 листопада 2019, 19:02
Всі оголошення