Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
23.02.2021 ро­ку відбу­ло­ся чер­го­ве за­нят­тя гурт­ка «Бізнес-екс­прес» для ліцеїстів ІАЛ НУБіП України.
7 години тому
Ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії фінан­со­во-еко­номічних та обліко­вих дис­циплін про­до­в­жу­ють про­форієнтаційну ро­бо­ту
7 години тому
18 лю­то­го 2021 ро­ку ви­кла­дач Оле­на Ко­втун про­ве­ла інфор­маційну го­ди­ну зі сту­ден­та­ми спеціаль­ності 076 «Підприємниц­тво, торгівля та біржо­ва діяльність» групи 305(209)-Т на те­му: «Пра­вові про­бле­ми елект...
18 лютого 2021, 20:23
17 січня 2021р. цик­ло­ва комісія гу­манітар­них дис­циплін про­ве­ла ви­хов­ну го­ди­ну «Ба­чи­ти сер­цем», при­свя­че­ну Міжна­род­но­му дню рідної мо­ви та зустрічі з пись­мен­ни­цею Світла­ною Та­лан, у якій взя­ли участь ...
17 лютого 2021, 20:25
Всі новини

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.   Про результати надходження заяв від абітурієнтів. Інформація відповідального секретаря приймальної комісії Федосєєвої Н.І.

2.   Про результати надходження заяв від абітурієнтів шляхом надсилання заповнених заяв встановленої форми на електронну адресу приймальної комісії. Інформація відповідального секретаря приймальної комісії Федосєєвої Н.І.

3.   Про державне замовлення на 2020 рік. Інформація голови приймальної комісії, директорки коледжу Ільченко Н.В.

4.   Про виділення квот на місця державного замовлення на підготовку фахівців освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на спеціальності «Економіка», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Маркетинг», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Комп'ютерна інженерія», «Харчові технології» в розрізі прийому на основі базової середньої освіти. Інформація голови приймальної комісії, директорки коледжу Ільченко Н.В.

Місце проведення: навчальний корпус № 2, аудиторія № 12.

Оголошення
До ува­ги абітурієнтів та їх батьків ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України» за­про­шує учнів 9-х - 11-х класів за­галь­но­освітніх шкіл та їх батьків на День відкри­тих две­рей!
Щойно
Всі оголошення