Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Сту­ден­ти та ви­кла­дачі ко­ле­джу взя­ли участь у Дні відкри­тих две­рей НУБіП України
23 листопада 2020, 11:55
Гра-вікто­ри­на «Моя май­бут­ня про­фесія» зі сту­ден­та­ми ІІІ кур­су еко­номічно­го відділен­ня, які опа­но­ву­ють спеціальність 071 «Облік і опо­дат­ку­ван­ня».
18 листопада 2020, 09:50
16 ли­сто­па­да відбу­ла­ся он­лайн-зустріч сту­дентів еко­номічно­го відділен­ня з ви­пуск­ни­цею ко­ле­джу – го­лов­ним бух­гал­те­ром то­ва­ри­ства з об­ме­же­ною відповідальністю «ІКФ»
17 листопада 2020, 12:31
Всі новини

12листопада 2020 року о 16.00 год.

відбудеться засіданняпедагогічної ради коледжу

в онлайн режимі з використанням додатку GoogleMeet

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про зміни до графіку освітнього процесу. Інформує: директор коледжу Ільченко Н.В.

2. Розгляд Тимчасового порядку проведення зимової екзаменаційної сесії 2020-2021 навчального року у Відокремленому підрозділі НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» в умовах адаптивного карантину.  Доповідає: заступник директора з навчальної роботи Сова В.М.