Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
27 січня 2022 ро­ку відбу­ло­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди
Вчора о 12:51
26 січня клас­ний керівник групи 207-К Олек­сандра Ду­ло­ва про­ве­ла го­ди­ну спілку­ван­ня, при­свя­че­ну Міжна­род­но­му Дню за­хи­сту пер­со­наль­них да­них.
27 січня 2022, 14:56
25 січня відбу­ла­ся зустріч здо­бу­вачів освіти 4 кур­су спеціаль­ності «Комп’ютер­на інже­нерія» з ІТ-фахівцем – ви­пуск­ни­ком ко­ле­джу, нині сту­ден­том НУБіП України.
26 січня 2022, 14:51
У ко­леджі відзна­чи­ли День Со­бор­ності.
22 січня 2022, 12:09
У ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України» відбув­ся літе­ра­тур­но-на­ро­до­знав­чий вечір – ек­с­курс в історію но­ворічних свят «Ре­тро Ялин­ка-2022»
22 січня 2022, 12:07
Всі новини

Програма психолого-педагогічного семінару

викладачів ВСП «Ірпінський ФК НУБіП України»

«Формування ціннісних орієнтирів та життєвих компетенцій студентської молоді»

12 січня 2022 року

(Модератор семінару: методист Тетяна Мірча)

 

  1. Вступне слово. Наталія Ільченко, директорка коледжу.
  2. «Формування ціннісного світогляду студентської молоді». Доповідач: РусланСопівник, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки НУБіП України.
  3. «Soft skills - десять навичок ідеального співробітника». Доповідач: Тетяна Білінська, кандидат психологічних наук, психолог, психодіагност, профорієнтатор, тренер, член Української спілки психотерапевтів.
  4.  «Профілактична робота із запобігання правопорушень та злочинності серед студентської молоді». Доповідач: Анастасія Ліхіцька, інспектор ювенальної превенції Бучанського районного управління поліції.
  5. «Інтернет-залежність та її вплив на життя та виховання підлітків». Доповідач: Олександра Дулова, голова циклової комісії фундаментальних дисциплін та комп’ютерних технологій ВСП «Ірпінський ФК НУБіП України».
  6. «Формування правової свідомості та правової культури майбутніх фахівців». Доповідач: Ірина Берегеля, кандидат юридичних наук, викладач циклової комісії гуманітарних дисциплін ВСП «Ірпінський ФК НУБіП України».
  7. «Інформаційно-психологічна безпека студентської молоді в сучасних умовах». Доповідач: Богдан Когут, практичний психолог ВСП «Ірпінський ФК НУБіП України».