Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Три­ває прий­ом до­ку­ментів для всту­пу на 1 курс до ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» для абітурієнтів на ос­нові ба­зо­вої за­галь­ної се­ред­ньої освіти (9-ти класів).
11 липня 2018, 09:19
7 лип­ня 2018 ро­ку в ко­леджі відбу­ли­ся ювілейні зустрічі ви­пуск­ників 1973 та 1998 років.
07 липня 2018, 15:20
У ко­леджі відбу­ли­ся уро­чи­стості з на­го­ди вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам 2018 ро­ку
26 червня 2018, 22:02
Всі новини

31  травня  2018 року о 15.00 год. відбудеться засідання

педагогічної ради коледжу.

 

Порядок денний:

1. Про виконання рішень попередніх педагогічних рад. Інформація Погорілої О.І.

2. Звіти класних керівників груп І та 2 курсів про роботу зі студентами та їх батьками. Доповідають класні керівники.

3.Про стан організації виробничих практик. Доповідач Лісовська Н.В.

4. Розгляд Освітньо-професійних програм:

-     «Облік і оподаткування»

-     «Фінанси, банківська справа та страхування»

-     «Маркетинг»

-     «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

-     «Комп’ютерна інженерія».  Доповідач Ільченко Н.В.

5. Розгляд Положень: «Про організацію навчання студентів ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» за індивідуальним графіком»; «Про планування та облік роботи педагогічних працівників ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» на 2018-2019 н.р. Інформація Ільченко Н.В.

6. Поточні питання.

Навчальна частина

 

Оголошення
25 черв­ня о 13 год 30 хв у ме­то­дич­но­му кабінеті ко­ле­джу відкриється ви­став­ка-кон­курс нав­чаль­но-ме­то­дич­них ма­теріалів ви­кла­дачів нав­чаль­но­го за­кла­ду.
20 червня 2018, 10:35
23 черв­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу.
15 червня 2018, 11:54
Всі оголошення