Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
У ко­леджі відбу­ла­ся зустріч з пред­став­ни­ка­ми Все­ук­раїнсь­кої гро­мадсь­кої ор­ганізації «Асоціація з пи­тань за­хи­сту прав спо­жи­вачів» «Спо­жив­ча довіра»
24 червня 2019, 14:45
21 черв­ня сту­ден­ти ко­ле­джу взя­ли участь у Міжна­род­но­му дні по­ля в Україні.
22 червня 2019, 13:00
Сту­ден­ти ІІ кур­су спеціаль­ності «Підприємниц­тво, торгівля та біржо­ва діяльність» успішно прой­шли нав­чаль­ну прак­ти­ку «То­ва­рознав­ство в ма­га­зині».
14 червня 2019, 15:15
Всі новини

13 грудня  2018 року о 12.30 год.  у конференцзалі навчального корпусу № 2 відбудеться засідання педагогічної ради коледжу

Порядок денний:

1. Про виконання рішень попередніх педагогічних рад.

2. Про стан підготовки до первинної акредитації освітньо-професійних програм підготовки молодших спеціалістів за спеціальностями: 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа і страхування, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Доповідають голови циклових комісій Литвинець Ю.І., Гурська Л.Л., Березинець С.К.

3. Розгляд ліцензійних справ щодо започаткування освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти зі спеціальностей: 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа і страхування, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 181 «Харчові технології». Доповідає заступник директора з навчальної роботи Ільченко Н.В.

4. Про результати он-лайн опитування студентів. Доповідає заступник директора з навчальної роботи Ільченко Н.В.

5. Поточні питання.

Оголошення
19 червня 2019, 10:47
27 черв­ня в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся уро­чи­сте вру­чен­ня ди­пломів!
19 червня 2019, 10:44
Відповідь на за­про­шен­ня.
01 червня 2019, 12:16
Всі оголошення