Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
19 груд­ня у ко­леджі відбув­ся круг­лий стіл – пре­зен­тація до­свіду «Моє кра­ще за­нят­тя, кра­ща ме­то­дич­на ро­з­роб­ка 2018 ро­ку».
19 грудня 2018, 19:30
ЩИРО ВІТАЄМО СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ З ДНЕМ СВЯТОГО МИКОЛАЯ!
19 грудня 2018, 09:00
Щи­ро вітаю з Днем Свя­то­го Ми­ко­лая Чу­до­твор­ця – од­ним із най­світліших і най­радісніших хри­сти­янсь­ких свят.
19 грудня 2018, 09:00
Всі новини

13 грудня  2018 року о 12.30 год.  у конференцзалі навчального корпусу № 2 відбудеться засідання педагогічної ради коледжу

Порядок денний:

1. Про виконання рішень попередніх педагогічних рад.

2. Про стан підготовки до первинної акредитації освітньо-професійних програм підготовки молодших спеціалістів за спеціальностями: 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа і страхування, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Доповідають голови циклових комісій Литвинець Ю.І., Гурська Л.Л., Березинець С.К.

3. Розгляд ліцензійних справ щодо започаткування освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти зі спеціальностей: 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа і страхування, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 181 «Харчові технології». Доповідає заступник директора з навчальної роботи Ільченко Н.В.

4. Про результати он-лайн опитування студентів. Доповідає заступник директора з навчальної роботи Ільченко Н.В.

5. Поточні питання.

Оголошення
З 08 по 31 січня 2019 р. три­ває реєстрація на пробне ЗНО
11 січня 2019, 11:37
18 січня відбу­деть­ся пси­хо­ло­го-пе­да­гогічний семінар «Про­фесійне ви­го­ран­ня пе­да­го­га та шля­хи йо­го по­пе­ре­джен­ня».
10 січня 2019, 13:43
ІІ се­местр 2018-2019 н.р. роз­поч­неть­ся 21 січня 2019 ро­ку.
27 грудня 2018, 11:34
13 груд­ня 2018 ро­ку о 12.30 год. у кон­фе­ренц­залі нав­чаль­но­го кор­пу­су № 2 відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу
11 грудня 2018, 09:18
18 груд­ня, у вівто­рок, о 10 го­дині в ме­то­дич­но­му кабінету ко­ле­джу відбу­деть­ся круг­лий стіл – пре­зен­тація до­свіду ви­кла­дачів «Моє кра­ще за­нят­тя, кра­ща ме­то­дич­на ро­з­роб­ка 1-го…
05 грудня 2018, 16:05
Всі оголошення