Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
28 трав­ня про­ве­де­но інтер­ак­тив­ну он­лайн ко­мунікацію з ви­пуск­ни­ка­ми на базі про­гра­ми Zoom.
28 травня 2020, 22:29
14 трав­ня відбу­ло­ся чер­го­ве засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди в ре­жимі Zoom-кон­фе­ренції.
16 травня 2020, 23:08
Всі новини

14 травня 2020 року о 15.00 год.

відбудеться засіданняпедагогічної ради коледжу

в онлайн режимі з використанням додатку Zoom

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про роботу колективу за березень, квітень та організацію дистанційного навчання в період карантину. Доповідач Ільченко Н.В.

2. Про стан індивідуальної роботи викладачів у період карантину. Інформація Сови В.М.

3.Аналіз стану підвищення кваліфікації викладачів за 2018-2020 рр.  Доповідачі – голови циклових комісій.

4. Про моніторинг якості навчання у період карантину та стану ведення електронних журналів. Доповідачі Лісовська Н.В., Семененко Т.А.

5. Інформація про забезпечення виконання навчальних програм та проведення навчальних занять з використанням дистанційної форми навчання у період карантину. Доповідач Федосєєва Н.І.

6. Про стан профорієнтаційної роботи у період карантину. Інформація Федосєєвої Н.І.

7. Різне.

Оголошення
2 черв­ня о 15 го­дині відбу­деть­ся он­лайн засідан­ня ме­то­дич­но­го семіна­ру з ви­ко­ри­стан­ням до­дат­ку ZOOM.
31 травня 2020, 12:51
27 травня 2020, 13:17
Всі оголошення