Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Сту­ден­ти ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» успішно про¬хо¬дять ви­роб­ни­чу прак­ти­ку, на­бу­ва­ють прак­тич­них на­ви­чок та про-фесійно­го до­свіду за обра­ни­ми спеціаль­но­стя­ми, а та­кож зби­ра­ють фа...
17 травня 2019, 16:21
Вибір про­фесії – це спра­ва не од­но­го дня.
17 травня 2019, 15:13
Ша­нуємо і зберігаємо віковічні українські куль­турні тра­диції, бе­ру­чи участь у свят­ку­ванні Все­світньо­го дня ви­ши­ван­ки.
16 травня 2019, 17:00
З ме­тою відрод­жен­ня давніх українсь­ких зви­чаїв і тра­дицій, про­буд­жен­ня у сту­дентів пре­крас­них і бла­го­род­них по­чуттів – свя­то­го і ніжно­го став­лен­ня до ма­терів, класні керівни­ки груп 101-О і 202-О зі ...
15 травня 2019, 15:02
Всі новини

Графік зустрічей  кандидатів на посаду директора ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» з виборцями:

Дата

Час

ПІП кандидата

Виборці

17.04.2019 р.

15.00 год.

Ільченко Наталія Володимирівна

Працівники коледжу

15.30 год.

Глух Марина Василівна

18.04.2019 р.

15.00 год.

Глух Марина Василівна

Студенти

15.30 год.

Ільченко Наталія Володимирівна

 

Місце проведення зустрічей: навчальний корпус № 2, 1 поверх, зал для засідань.

 

Оргкомітет