Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
27 січня 2022 ро­ку відбу­ло­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди
Вчора о 12:51
26 січня клас­ний керівник групи 207-К Олек­сандра Ду­ло­ва про­ве­ла го­ди­ну спілку­ван­ня, при­свя­че­ну Міжна­род­но­му Дню за­хи­сту пер­со­наль­них да­них.
27 січня 2022, 14:56
25 січня відбу­ла­ся зустріч здо­бу­вачів освіти 4 кур­су спеціаль­ності «Комп’ютер­на інже­нерія» з ІТ-фахівцем – ви­пуск­ни­ком ко­ле­джу, нині сту­ден­том НУБіП України.
26 січня 2022, 14:51
У ко­леджі відзна­чи­ли День Со­бор­ності.
22 січня 2022, 12:09
У ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України» відбув­ся літе­ра­тур­но-на­ро­до­знав­чий вечір – ек­с­курс в історію но­ворічних свят «Ре­тро Ялин­ка-2022»
22 січня 2022, 12:07
Всі новини

21 грудня 2021 року о 15.00 год.

в конференцзалі корпусу № 2

відбудеться засіданняпедагогічної ради коледжу

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про виконання рішень попередніх педагогічних рад. Інформує секретар педагогічної ради Наталія ФЕДОСЄЄВА.

2. Про роботу колективу у грудні 2021 року. Доповідає директорка коледжу Наталія ІЛЬЧЕНКО.

3. Про виконання заходів щодо реалізації Програми розвитку коледжу «Голосіївська ініціатива – 2025» у 2021 році, затвердження Програми розвитку Коледжу «Голосіївська ініціатива – 2025» на 2025 рік. Доповідає директорка коледжу Наталія ІЛЬЧЕНКО.

4. Затвердження орієнтовного плану підвищення кваліфікації на 2022 рік. Інформація методиста відділення Оксани ПОГОРІЛОЇ.

5. Про ліміт стипендіатів для призначення стипендій за результатами семестрового контролю знань за 1 семестр 2021-2022 н.р. Інформація Вікторії СОВИ.

6. Про перелік показників оцінювання навчальних досягнень студентів для призначення академічних стипендій за результатами семестрового контролю за 2 семестр 2021-2022 н.р. у розрізі спеціальностей та курсів. Інформація Вікторії СОВИ.

7. Про перейменування циклової комісії маркетингу і торгівлі у циклову комісію маркетингу, торгівлі та харчових технологій. Інформація Вікторії СОВИ.

8. Про реорганізацію циклової комісії гуманітарних дисциплін. Інформація Вікторії СОВИ.

9. Розгляд клопотань педагогічних працівників та визнання результатів підвищення кваліфікації. Інформація методиста відділення Оксани ПОГОРІЛОЇ.

10.  Різне.