Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
25 лю­то­го ко­ледж відсвят­ку­вав Ко­лодія.
Вчора о 20:58
25 лю­то­го відбу­ла­ся зустріч сту­дентів ко­ле­джу з до­цен­том ка­фед­ри обліку і опо­дат­ку­ван­ня НУБіП України Во­ло­ди­ми­ром Лит­ви­нен­ком
Вчора о 20:52
Для сту­дентів ко­ле­джу спеціаль­ності «Фінан­си, банківсь­ка спра­ва та страху­ван­ня» керівник відділу кадрів ПАТ КБ «При­ват­банк» про­ве­ла пре­зен­тацію он­лайн-прак­ти­ки.
Вчора о 20:50
21 лю­то­го у рам­ках про­форієнтаційно­го проєкту «Зи­мо­ва шко­ла – 2020» ви­кла­дачі ко­ле­джу про­ве­ли інтер­ак­тив­ну вікто­ри­ну з фінан­со­вої гра­мот­ності для учнів 9-Б кла­су Ірпінсь­кої СЗОШ І-ІІІ сту­пенів з пог­ли...
22 лютого 2020, 20:43
21 лю­то­го 2020 ро­ку сту­ден­ти ко­ле­джу відзна­чи­ли Міжна­род­ний день рідної мо­ви
22 лютого 2020, 20:38
Всі новини

23 січня 2020 року о 15.00 год.

в ауд. 21 корпусу № 2

відбудеться засіданняпедагогічної ради коледжу

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про виконання рішень попередніх педагогічних рад. Інформація секретаря педагогічної ради Погорілої О.І.

2. Про результати зимової сесії за І семестр 2019-2020 н.р. Доповідачі Лісовська Н.В., Семененко Т.А.

3. Про результати моніторингу ведення навчальної документації. Інформація Лісовської Н.В., Семененко Т.А.

4. Про організаційну та виховну роботу в гуртожитку. Доповідач Кириленко Т.Я.

5.Розгляд Положення про екзамени та заліки у ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж». Доповідач Сова В.М.

6.Розгляд Положення про визнання результатів навчання для здобувачів вищої освіти у ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж». Доповідач Сова В.М.

7. Розгляд Порядку формування та вибору студентами вибіркових дисциплін освітньо-професійних програм у ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж». Доповідач Сова В.М.

8. Розгляд Положення про порядок надання грошової винагороди педагогічним працівникам ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж». Доповідач Сова В.М.

9. Затвердження річного фінансового звіту та фінансового плану коледжу на 2020 рік. Інформація Тимченко Т.П.

10. Різне.