Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Ви­пуск­ник 11 кла­су Ірпінсь­ко­го ліцею № 3 обрав для здо­бут­тя фахо­вої освіти ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України», спеціальність 076 «Підприємниц­тво, торгівля та біржо­ва діяльність».
27 червня 2022, 11:01
Про­фесійна орієнтація учнівсь­кої мо­лоді – один з пріори­тет­них на­прямів ро­бо­ти Ірпінсь­ко­го фахо­во­го ко­ле­джу НУБіП України.
25 червня 2022, 10:16
У НУБіП України на еко­номічно­му фа­куль­теті 24 черв­ня відбув­ся ви­пуск фахівців ба­ка­лаврів ден­ної та за­оч­ної форм здо­бут­тя освіти, се­ред яких - ви­пуск­ни­ки міжка­фед­раль­ної нав­чаль­ної ла­бо­ра­торії Ірпінськ...
24 червня 2022, 19:45
Всі новини

23 червня 2022 року о 15.00 год.

у конференцзалі навчального корпусу № 2

відбудеться засідання педагогічної ради коледжу

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

 1. Про виконання рішень попередніх педагогічних рад. Інформує секретар педагогічної ради Наталія ФЕДОСЄЄВА.
 2. Про результати роботи екзаменаційних комісій з атестації випускників за всіма спеціальностями. Доповідають завідувачі відділень Наталія ЛІСОВСЬКА, Тетяна СЕМЕНЕНКО.
 3. Про ліміт стипендіатів для призначення стипендій за результатами семестрового контролю знань за 2 семестр 2021-2022 н.р. Інформує заступник директора з навчальної роботи Вікторія СОВА.
 4. Про перелік показників оцінювання навчальних досягнень студентів для призначення академічних стипендій за результатами семестрового контролю за 1 семестр 2022-2023 н.р. у розрізі спеціальностей та курсів. Інформує заступник директора з навчальної роботи Вікторія СОВА.
 5. Про результати опитування студентів та батьків щодо якості освітнього процесу у коледжі. Доповідає заступник директора з навчальної роботи Вікторія СОВА.
 6. Аналіз виконання робочих навчальних планів, навчальних програм, навчального навантаження та дотримання графіків освітнього процесу та розкладу занять у 2021-2022 навчальному році. Доповідає завідувач навчально-методичного кабінету Наталія ФЕДОСЄЄВА.
 7. Підсумки роботи педагогічної ради коледжу за 2021-2022 навчальний рік. Інформує секретар педагогічної ради Наталія ФЕДОСЄЄВА.
 8. Про готовність приймальної комісії до прийому абітурієнтів у 2022 році. Інформує відповідальний секретар приймальної комісії Оксана ПОГОРІЛА.
 9. Розгляд клопотань педагогічних працівників та визнання результатів підвищення кваліфікації. Інформує методист відділення Оксана ПОГОРІЛА.
 10. Про навчальне навантаження на 2022-2023 н.р. Інформує заступник директора з навчальної роботи Вікторія СОВА.
 11. Різне.