Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
20 лю­то­го відбу­ла­ся зустріч сту­дентів з до­цен­том ка­фед­ри обліку і опо­дат­ку­ван­ня НУБіП України Во­ло­ди­ми­ром Лит­ви­нен­ком
7 години тому
20 лю­то­го 2019 ро­ку сту­ден­ти ко­ле­джу відвіда­ли Міжна­родні ви­став­ки «Agro Animal Show» та «Фрук­ти. Овочі. Логісти­ка» на базі Міжна­род­но­го ви­став­ко­во­го цен­тру.
7 години тому
20 лю­то­го 2019 ро­ку ви­кла­дачі і сту­ден­ти відділен­ня підприємництва та інфор­маційних тех­но­логій відвіда­ли ПрАТ «ОБОЛОНЬ».
8 години тому
18 лю­то­го 2019 ро­ку у ко­леджі відбу­ла­ся звітно-ви­бор­на кон­фе­ренція сту­дентів ко­ле­джу.
18 лютого 2019, 15:52
Всі новини

25 січня 2019 року о 13.30 год. у конференцзалі

навчального корпусу № 2 відбудеться засідання

педагогічної ради коледжу

 

Порядок денний

1.  Про виконання рішень попередніх педагогічних рад. Інформація секретаря педагогічної ради Погорілої О.І.

2.  Про результати зимової сесії  за І семестр 2018-2019 н.р. Доповідають завідувачі відділень Лісовська Н.В., Сова В.М.

3. Про результати моніторингу якості ведення навчальної документації при здійсненні загальноосвітньої підготовки. Доповідає методист Заболотна А.Г.

4. Профілактика девіантної поведінки неповнолітніх студентів, які проживають в гуртожитку. Доповідач вихователь гуртожитку Кириленко Т.Я.

5. Про рівень наукової та професійної активності викладачів відповідно до Ліцензійних умов. Доповідають голови циклових комісій Березинець С.К., Гурська Л.Л.,  Даль Н.В., Кошик В.В., Підгурська І.С.

6. Про підготовку студентів 2-го курсу до складання ДПА у формі ЗНО. Доповідають голови циклових комісій Даль Н.В., Підгурська І.С.

7. Затвердження річного фінансового звіту за 2018 р. та фінансового плану коледжу на 2019 р.  Доповідає головний бухгалтер  Тимченко Т.П.

8. Поточні питання.

 

 

 

Оголошення
Ме­то­дич­ний семінар «Про­ект­на тех­но­логія: суть, до­свід, ви­ко­ри­стан­ня, роль у роз­вит­ку пізна­валь­но-по­шу­ко­вої діяль­ності сту­дентів і ви­кла­дачів» відбу­деть­ся 25 лю­то­го у формі пре­зен­тації…
13 лютого 2019, 17:04
Всі оголошення