Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
17 квітня сту­ден­ти І - IV курсів спеціаль­ності «Комп’ютер­на інже­нерія» зігра­ли в інте­лек­ту­аль­ну гру «Брейн-ринг».
17 квітня 2019, 16:43
17 квітня ви­кла­дачі ко­ле­джу взя­ли участь у ХVІ Все­ук­раїнській на­у­ковій кон­фе­ренції сту­дентів і мо­ло­дих вче­них «Мо­лодь: освіта, на­у­ка, ду­ховність».
17 квітня 2019, 16:40
Всі новини

25 січня 2019 року о 13.30 год. у конференцзалі

навчального корпусу № 2 відбудеться засідання

педагогічної ради коледжу

 

Порядок денний

1.  Про виконання рішень попередніх педагогічних рад. Інформація секретаря педагогічної ради Погорілої О.І.

2.  Про результати зимової сесії  за І семестр 2018-2019 н.р. Доповідають завідувачі відділень Лісовська Н.В., Сова В.М.

3. Про результати моніторингу якості ведення навчальної документації при здійсненні загальноосвітньої підготовки. Доповідає методист Заболотна А.Г.

4. Профілактика девіантної поведінки неповнолітніх студентів, які проживають в гуртожитку. Доповідач вихователь гуртожитку Кириленко Т.Я.

5. Про рівень наукової та професійної активності викладачів відповідно до Ліцензійних умов. Доповідають голови циклових комісій Березинець С.К., Гурська Л.Л.,  Даль Н.В., Кошик В.В., Підгурська І.С.

6. Про підготовку студентів 2-го курсу до складання ДПА у формі ЗНО. Доповідають голови циклових комісій Даль Н.В., Підгурська І.С.

7. Затвердження річного фінансового звіту за 2018 р. та фінансового плану коледжу на 2019 р.  Доповідає головний бухгалтер  Тимченко Т.П.

8. Поточні питання.

 

 

 

Оголошення
: 19 квітня 2019 ро­ку, о 13.30 відбу­деть­ся олімпіада з історії України се­ред сту­дентів І кур­су.
Вчора о 15:04
Згідно з на­ка­зом № 105 к/тр від 15.04.2019 ро­ку «Про пе­ре­не­сен­ня ро­бо­чих днів» вста­нов­ле­но вихідні дні з 27.04.2019 р. по 05.05.2019 р. включ­но.
17 квітня 2019, 16:37
Всі оголошення