Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
19 ве­рес­ня 2019 ро­ку роз­по­ча­ло­ся нав­чан­ня за про­гра­ма­ми підго­тов­ки ба­ка­лаврів (за­оч­на фор­ма нав­чан­ня) на Міжка­фед­ральній нав­чальній ла­бо­ра­торії НУБіП України.
19 вересня 2019, 12:47
У рам­ках пла­ну ро­бо­ти ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі про­ве­ли май­стер-клас з ме­тою про­форієнтації се­ред учнів 9-11 класів ІАЛ НУБіП У...
19 вересня 2019, 10:59
Всі новини

25 січня 2019 року о 13.30 год. у конференцзалі

навчального корпусу № 2 відбудеться засідання

педагогічної ради коледжу

 

Порядок денний

1.  Про виконання рішень попередніх педагогічних рад. Інформація секретаря педагогічної ради Погорілої О.І.

2.  Про результати зимової сесії  за І семестр 2018-2019 н.р. Доповідають завідувачі відділень Лісовська Н.В., Сова В.М.

3. Про результати моніторингу якості ведення навчальної документації при здійсненні загальноосвітньої підготовки. Доповідає методист Заболотна А.Г.

4. Профілактика девіантної поведінки неповнолітніх студентів, які проживають в гуртожитку. Доповідач вихователь гуртожитку Кириленко Т.Я.

5. Про рівень наукової та професійної активності викладачів відповідно до Ліцензійних умов. Доповідають голови циклових комісій Березинець С.К., Гурська Л.Л.,  Даль Н.В., Кошик В.В., Підгурська І.С.

6. Про підготовку студентів 2-го курсу до складання ДПА у формі ЗНО. Доповідають голови циклових комісій Даль Н.В., Підгурська І.С.

7. Затвердження річного фінансового звіту за 2018 р. та фінансового плану коледжу на 2019 р.  Доповідає головний бухгалтер  Тимченко Т.П.

8. Поточні питання.

 

 

 

Оголошення
30 ве­рес­ня 2019 ро­ку о 10:00 біля нав­чаль­но­го кор­пу­су №1 відбу­деть­ся Лінійка пам’яті «Ге­рої не вми­ра­ють», при­свя­че­на річниці за­ги­белі на Сході України ви­кла­да­ча ко­ле­джу Багіро­ва…
Вчора о 16:32
23 ве­рес­ня 2019 ро­ку у ко­леджі бу­де про­ве­де­но спор­тивне свя­то День пер­шо­курс­ни­ка, при­свя­чене Дню фізич­ної куль­ту­ри і спор­ту України.
13 вересня 2019, 19:05
06 ве­рес­ня 2019 ро­ку о 13.00 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­дуть­ся батьківські збо­ри сту­дентів І кур­су
03 вересня 2019, 15:02
Всі оголошення