Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
25 лю­то­го ко­ледж відсвят­ку­вав Ко­лодія.
8 години тому
25 лю­то­го відбу­ла­ся зустріч сту­дентів ко­ле­джу з до­цен­том ка­фед­ри обліку і опо­дат­ку­ван­ня НУБіП України Во­ло­ди­ми­ром Лит­ви­нен­ком
8 години тому
Для сту­дентів ко­ле­джу спеціаль­ності «Фінан­си, банківсь­ка спра­ва та страху­ван­ня» керівник відділу кадрів ПАТ КБ «При­ват­банк» про­ве­ла пре­зен­тацію он­лайн-прак­ти­ки.
8 години тому
21 лю­то­го у рам­ках про­форієнтаційно­го проєкту «Зи­мо­ва шко­ла – 2020» ви­кла­дачі ко­ле­джу про­ве­ли інтер­ак­тив­ну вікто­ри­ну з фінан­со­вої гра­мот­ності для учнів 9-Б кла­су Ірпінсь­кої СЗОШ І-ІІІ сту­пенів з пог­ли...
22 лютого 2020, 20:43
21 лю­то­го 2020 ро­ку сту­ден­ти ко­ле­джу відзна­чи­ли Міжна­род­ний день рідної мо­ви
22 лютого 2020, 20:38
Всі новини

26 грудня 2019 року о 13.00 год.

в ауд. 21 корпусу № 2

відбудеться засіданняпедагогічної ради коледжу

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про виконання рішень попередніх педагогічних рад. Інформація секретаря педагогічної ради Погорілої О.І.

2. Про роботу колективу у грудні 2019 р. Інформує Ільченко Н.В.

3. Про ліміт стипендіатів для призначення стипендій за результатами семестрового контролю знань за 1 семестр 2019-2020 н.р.  Інформація  Сови В.М.

4. Про перелік показників оцінювання навчальних досягнень студентів для призначення академічних стипендій за результатами семестрового контролю за ІІ семестр 2019-2020 н.р. у розрізі спеціальностей та курсів. Інформація Сови В.М.

5. Розгляд Правил прийому на навчання до ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» у 2020 році. Інформація Вінник І.В.

6. Про дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції». Доповідач Сиротенко А.О.

7. Різне.