Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Сту­ден­ти та ви­кла­дачі ко­ле­джу взя­ли участь у Дні відкри­тих две­рей НУБіП України
23 листопада 2020, 11:55
Гра-вікто­ри­на «Моя май­бут­ня про­фесія» зі сту­ден­та­ми ІІІ кур­су еко­номічно­го відділен­ня, які опа­но­ву­ють спеціальність 071 «Облік і опо­дат­ку­ван­ня».
18 листопада 2020, 09:50
16 ли­сто­па­да відбу­ла­ся он­лайн-зустріч сту­дентів еко­номічно­го відділен­ня з ви­пуск­ни­цею ко­ле­джу – го­лов­ним бух­гал­те­ром то­ва­ри­ства з об­ме­же­ною відповідальністю «ІКФ»
17 листопада 2020, 12:31
Всі новини

27 серпня 2020 року о 10.00 год.

у конференцзалінавчального корпусу № 2

відбудеться засіданняпедагогічної ради коледжу

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  1. Обрання секретаря педагогічної ради на 2020-2021 навчальний рік.
  2.  Аналіз профорієнтаційної роботи та проблеми вступної кампанії 2020 року.  Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії Федосєєва Н.І.
  3. Підсумки навчальної, методичної та виховної роботи педагогічного колективу за  2019-2020 навчальний рік. Доповідають заступники директорки – з навчальної роботи Сова В.М., з виховної роботи – Сиротенко А.О.
  4. Про основні завдання педагогічного колективу коледжу на 2020-2021 навчальний рік. Доповідає директорка коледжу Ільченко Н.В.
  5. Різне.