Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Сту­ден­ти та ви­кла­дачі ко­ле­джу взя­ли участь у Дні відкри­тих две­рей НУБіП України
23 листопада 2020, 11:55
Гра-вікто­ри­на «Моя май­бут­ня про­фесія» зі сту­ден­та­ми ІІІ кур­су еко­номічно­го відділен­ня, які опа­но­ву­ють спеціальність 071 «Облік і опо­дат­ку­ван­ня».
18 листопада 2020, 09:50
16 ли­сто­па­да відбу­ла­ся он­лайн-зустріч сту­дентів еко­номічно­го відділен­ня з ви­пуск­ни­цею ко­ле­джу – го­лов­ним бух­гал­те­ром то­ва­ри­ства з об­ме­же­ною відповідальністю «ІКФ»
17 листопада 2020, 12:31
Всі новини

29жовтня 2020 року о 16.00 год.

відбудеться засіданняпедагогічної ради коледжу

в онлайн режимі з використанням додатку Discord

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про виконання рішень попередніх педагогічних рад. Інформує: секретар педагогічної ради Погоріла О.І.

2. Про адаптацію студентів нового набору до освітнього процесу. Доповідає: практичний психолог Когут Б.Д.

3. Про роботу з професійної орієнтації учнів загальноосвітніх шкіл. Доповідає: заступник директора з навчальної роботи Сова В.М.

4. Про готовність коледжу до роботи в зимовий період. Доповідає: директор коледжу Ільченко Н.В.

5. Про відвідування студентами занять в дистанційному режимі. Інформують: завідувачі відділень Лісовська Н.В., Семененко Т.А.

6. Про атестацію педагогічних працівників коледжу у 2021 році. Інформує: секретар атестаційної комісії Погоріла О.І.

7. Затвердження плану підготовки матеріалів до участі в конкурсі «Педагогічний оскар – 2021». Інформує: методист Погоріла О.І.

8. Розгляд клопотань педагогічних працівників та визнання результатів підвищення кваліфікації. Доповідає: методист Погоріла О.І.

9. Різне.