Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Зарахування за загальним конкурсом (на місця за кошти фізичних або юридичних осіб) до ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» за денною формою навчання на основі базової загальної середньої освіти. Інформація голови приймальної комісії, директорки коледжу Ільченко Н.В.

.

Місце проведення: навчальний корпус № 2, аудиторія № 12.

Оголошення
24 ве­рес­ня 2020 ро­ку у ко­леджі бу­де про­ве­де­но спор­тивне свя­то День пер­шо­курс­ни­ка, при­свя­чене Дню фізич­ної куль­ту­ри і спор­ту України.
22 вересня 2020, 11:47
Ува­га! Графік освітньо­го про­це­су у ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» на І се­местр 2020-2021 н.р.
31 серпня 2020, 11:06
Всі оголошення