Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Те­ма­тич­на зустріч сту­дентів спеціаль­ності «Фінан­си, банківсь­ка спра­ва та страху­ван­ня».
22 лютого 2018, 12:34
Сту­дент­ка ІІ кур­су еко­номічно­го відділен­ня Ско­ро­ход Ан­желіка Ми­хайлівна посіла ІІ місце в ІІ (об­лас­но­му) етапі VІІІ Все­ук­раїнсь­кої олімпіади з українсь­кої мо­ви се­ред сту­дентів за­кладів ви­щої освіти...
21 лютого 2018, 17:48
Для сту­дентів ІІІ кур­су спеціаль­ності «Фінан­си і кре­дит» ме­не­дже­ри ПАТ КБ «При­ват­банк» про­ве­ли пре­зен­тацію он­лайн-прак­ти­ки.
21 лютого 2018, 15:39
21.02.2018 ро­ку у ко­леджі прой­ш­ла про­форієнтаційна зустріч з ви­кла­да­ча­ми фа­куль­те­ту хар­чо­вих тех­но­логій та управління якістю про­дукції АПК НУБіП України.
21 лютого 2018, 14:44
Всі новини

Порядок денний

 

  1. Про виконання рішень попередніх педагогічних рад. Інформація секретаря педагогічної ради Погорілої О.І.

 

2. Про результати роботи Екзаменаційних комісій з атестації випускників  за всіма напрямами та спеціальностями. Доповідають голови ЕК: д.е.н., професор Калюга Є.С., к.т.н., доцент Коломієць Т.М., д.е.н., доцент Буряк Р.І., д.е.н., професор Давиденко Н.М., к.ф.-м.н., доцент Гладкий А.М.

 

3. Аналіз виконання робочих навчальних планів, навчальних програм, навчального навантаження та дотримання графіків навчального процесу та розкладу занять у 2016-2017 навчальному році. Доповідає завідувач навчально-методичного кабінету Мєднікова С.В.

 

4. Розгляд навчальних планів підготовки фахівців на 2017-2018 навчальний рік. Інформація заступника директора з навчальної роботи Ільченко Н.В.

 

5. Затвердження ліміту стипендіатів для призначення академічної стипендії за результатами навчання у ІІ семестрі 2016-2017 н.р. Інформація заступника директора з навчальної роботи Ільченко Н.В.

 

6. Затвердження показників оцінювання навчальних досягнень студентів для формування рейтингу успішності за 1 семестр 2017-2018 навчального року.   Інформація заступника директора з навчальної роботи Ільченко Н.В.

 

7. Про готовність приймальної комісії до прийому абітурієнтів  у 2017 році.

Інформація відповідального секретаря приймальної комісії Чайки Л.В.

 

8. Різне.

Навчальна частина

Оголошення
15 бе­рез­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся кон­фе­ренція на те­му: «За­хист прав спо­жи­вачів в умо­вах суспільних транс­фор­мацій».
21 лютого 2018, 14:15
З 19 лю­то­го по 5 бе­рез­ня 2018 ро­ку у ко­леджі бу­де про­во­ди­ти­ся першість ко­ле­джу з во­лей­бо­лу
19 лютого 2018, 15:02
22.02.2018р. роз­по­чи­нає ро­бо­ту фа­куль­та­тив «Ос­но­ви то­ва­рознав­ства та без­пе­ки хар­чо­вих про­дуктів» (цик­ло­ва комісія мар­ке­тин­гу і торгівлі).
14 лютого 2018, 16:25
15 лю­то­го 2018 ро­ку для сту­дентів груп І кур­су відбу­деть­ся урок муж­ності, при­свя­че­ний Дню вша­ну­ван­ня учас­ників бой­о­вих дій на те­ри­торії інших дер­жав та Ге­роїв АТО
13 лютого 2018, 11:37
Всі оголошення