Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
21 квітня ко­ледж го­стин­но відчи­нив двері для всіх ба­жа­ю­чих дізна­ти­ся про нав­чаль­ний за­клад та освіту, яку ко­жен змо­же от­ри­ма­ти, всту­пив­ши до ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж».
21 квітня 2018, 14:00
Сту­ден­ти ко­ле­джу - учас­ни­ки за­ходів з на­го­ди про­ве­ден­ня пер­шої Спар­такіади Київсь­кої об­ласті се­ред ліквіда­торів наслідків аварії на Чор­но­бильській атомній елек­тро­станції
21 квітня 2018, 12:23
Вибір про­фесії – один із най­складніших і найвідповідальніших кроків у житті мо­ло­дої лю­ди­ни. Визна­чи­ти­ся з цим ви­бо­ром мо­лоді що­ро­ку до­по­ма­га­ють працівни­ки служ­би зай­ня­тості та освітя­ни.
20 квітня 2018, 13:10
19 квітня сту­ден­ти-ви­пуск­ни­ки ко­ле­джу відвіда­ли Національ­ний універ­си­тет біоре­сурсів і при­ро­до­ко­ри­сту­ван­ня України, де про­во­ди­вся День відкри­тих две­рей.
19 квітня 2018, 12:13
З ме­тою до­по­мо­ги шко­ля­рам пра­виль­но зорієнту­ва­ти­ся у світі про­фесій та виб­ра­ти фах до душі, а та­кож за­лу­чен­ня учнівсь­кої мо­лоді до нав­чан­ня у ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» у ЗОШ м. ...
19 квітня 2018, 12:02
Всі новини

Порядок денний

 

  1. Про виконання рішень попередніх педагогічних рад. Інформація секретаря педагогічної ради Погорілої О.І.

 

2. Про результати роботи Екзаменаційних комісій з атестації випускників  за всіма напрямами та спеціальностями. Доповідають голови ЕК: д.е.н., професор Калюга Є.С., к.т.н., доцент Коломієць Т.М., д.е.н., доцент Буряк Р.І., д.е.н., професор Давиденко Н.М., к.ф.-м.н., доцент Гладкий А.М.

 

3. Аналіз виконання робочих навчальних планів, навчальних програм, навчального навантаження та дотримання графіків навчального процесу та розкладу занять у 2016-2017 навчальному році. Доповідає завідувач навчально-методичного кабінету Мєднікова С.В.

 

4. Розгляд навчальних планів підготовки фахівців на 2017-2018 навчальний рік. Інформація заступника директора з навчальної роботи Ільченко Н.В.

 

5. Затвердження ліміту стипендіатів для призначення академічної стипендії за результатами навчання у ІІ семестрі 2016-2017 н.р. Інформація заступника директора з навчальної роботи Ільченко Н.В.

 

6. Затвердження показників оцінювання навчальних досягнень студентів для формування рейтингу успішності за 1 семестр 2017-2018 навчального року.   Інформація заступника директора з навчальної роботи Ільченко Н.В.

 

7. Про готовність приймальної комісії до прийому абітурієнтів  у 2017 році.

Інформація відповідального секретаря приймальної комісії Чайки Л.В.

 

8. Різне.

Навчальна частина

Оголошення
26 квітня 2018 ро­ку о 15.00 год. відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу
20 квітня 2018, 15:09
18 квітня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­деть­ся спор­тивне свя­то «Ви – бо­гині-чарівниці».
12 квітня 2018, 14:30
До ува­ги сту­дентів, ви­кла­дачів та співробітників! 05 квітня 2018 ро­ку відбу­деть­ся І тур XXXVIІ Міжна­род­но­го фе­сти­ва­лю ху­дож­ньої твор­чості «Го­лосіївсь­ка вес­на – 2018».
03 квітня 2018, 12:39
Всі оголошення