Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
22 ли­сто­па­да 2017 ро­ку стар­ту­вав про­форієнтаційний про­ект цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі.
7 години тому
20 жо­втня відбу­ла­ся зустріч сту­дентів ви­пуск­них груп спеціаль­ності «Бух­гал­терсь­кий облік» з фахівця­ми з бух­гал­терсь­ко­го обліку
21 листопада 2017, 21:32
21 ли­сто­па­да 2017 ро­ку чле­ни ко­лек­ти­ву ко­ле­джу взя­ли участь у за­галь­номісь­ких за­хо­дах з вша­ну­ван­ня ге­роїв Ре­во­люції Гідності і Май­да­ну
21 листопада 2017, 14:15
Всі новини

Порядок денний

 

  1. Про виконання рішень попередніх педагогічних рад. Інформація секретаря педагогічної ради Погорілої О.І.

 

2. Про результати роботи Екзаменаційних комісій з атестації випускників  за всіма напрямами та спеціальностями. Доповідають голови ЕК: д.е.н., професор Калюга Є.С., к.т.н., доцент Коломієць Т.М., д.е.н., доцент Буряк Р.І., д.е.н., професор Давиденко Н.М., к.ф.-м.н., доцент Гладкий А.М.

 

3. Аналіз виконання робочих навчальних планів, навчальних програм, навчального навантаження та дотримання графіків навчального процесу та розкладу занять у 2016-2017 навчальному році. Доповідає завідувач навчально-методичного кабінету Мєднікова С.В.

 

4. Розгляд навчальних планів підготовки фахівців на 2017-2018 навчальний рік. Інформація заступника директора з навчальної роботи Ільченко Н.В.

 

5. Затвердження ліміту стипендіатів для призначення академічної стипендії за результатами навчання у ІІ семестрі 2016-2017 н.р. Інформація заступника директора з навчальної роботи Ільченко Н.В.

 

6. Затвердження показників оцінювання навчальних досягнень студентів для формування рейтингу успішності за 1 семестр 2017-2018 навчального року.   Інформація заступника директора з навчальної роботи Ільченко Н.В.

 

7. Про готовність приймальної комісії до прийому абітурієнтів  у 2017 році.

Інформація відповідального секретаря приймальної комісії Чайки Л.В.

 

8. Різне.

Навчальна частина

Оголошення
У се­ре­ду, 15 ли­сто­па­да 2017 ро­ку відбу­деть­ся відкри­те лекційне за­нят­тя.
14 листопада 2017, 09:08
З 13 по 24 ли­сто­па­да 2017 ро­ку у нав­чаль­но­му за­кладі бу­дуть про­ве­дені спор­тивні зма­ган­ня на першість ко­ле­джу з бас­кет­бо­лу
10 листопада 2017, 10:48
9 ли­сто­па­да у День українсь­кої пи­сем­ності та мо­ви стар­тує ХVІІІ Міжна­род­ний кон­курс з українсь­кої мо­ви імені Пет­ра Яци­ка
08 листопада 2017, 10:25
Всі оголошення