Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Зустріч із ар­ти­ста­ми За­кар­патсь­ко­го об­лас­но­го українсь­ко­го му­зич­но-дра­ма­тич­но­го те­ат­ру ім. братів Ше­регіїв
Вчора о 12:17
З 4 ве­рес­ня 2017 ро­ку у сту­дентів - пер­шо­курс­ників нав­чан­ня у ко­леджі роз­по­ча­ло­ся із нав­чаль­ної прак­ти­ки «Вступ до спеціаль­ності».
08 вересня 2017, 16:26
Всі новини

Порядок денний

 

  1. Про виконання рішень попередніх педагогічних рад. Інформація секретаря педагогічної ради Погорілої О.І.

 

2. Про результати роботи Екзаменаційних комісій з атестації випускників  за всіма напрямами та спеціальностями. Доповідають голови ЕК: д.е.н., професор Калюга Є.С., к.т.н., доцент Коломієць Т.М., д.е.н., доцент Буряк Р.І., д.е.н., професор Давиденко Н.М., к.ф.-м.н., доцент Гладкий А.М.

 

3. Аналіз виконання робочих навчальних планів, навчальних програм, навчального навантаження та дотримання графіків навчального процесу та розкладу занять у 2016-2017 навчальному році. Доповідає завідувач навчально-методичного кабінету Мєднікова С.В.

 

4. Розгляд навчальних планів підготовки фахівців на 2017-2018 навчальний рік. Інформація заступника директора з навчальної роботи Ільченко Н.В.

 

5. Затвердження ліміту стипендіатів для призначення академічної стипендії за результатами навчання у ІІ семестрі 2016-2017 н.р. Інформація заступника директора з навчальної роботи Ільченко Н.В.

 

6. Затвердження показників оцінювання навчальних досягнень студентів для формування рейтингу успішності за 1 семестр 2017-2018 навчального року.   Інформація заступника директора з навчальної роботи Ільченко Н.В.

 

7. Про готовність приймальної комісії до прийому абітурієнтів  у 2017 році.

Інформація відповідального секретаря приймальної комісії Чайки Л.В.

 

8. Різне.

Навчальна частина

Оголошення
22 ве­рес­ня 2017ро­ку в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­дуть­ся батьківські збо­ри сту­дентів І кур­су
Вчора о 12:28
До ува­ги ви­кла­дачів! 19 ве­рес­ня відбу­деть­ся засідан­ня цик­ло­вої комісії обліко­вих дис­циплін
18 вересня 2017, 09:57
З 18 по 21 ве­рес­ня 2017 ро­ку у ко­леджі про­во­ди­ти­меть­ся ви­су­нен­ня кан­ди­датів на заміщен­ня ва­кант­ної по­са­ди го­ло­ви Сту­дентсь­кої ра­ди ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж».
14 вересня 2017, 17:02
20 ве­рес­ня 2017 ро­ку у ко­леджі бу­де про­ве­де­но спор­тивне свя­то «День пер­шо­курс­ни­ка», при­свя­чене Міжна­род­но­му дню ми­ру.
14 вересня 2017, 13:16
Всі оголошення