Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Міністер­ство освіти та на­у­ки України опри­люд­ни­ло орієнтовні об­ся­ги дер­жав­но­го за­мо­в­лен­ня
11 липня 2017, 19:12
30 черв­ня у ко­леджі відбу­ли­ся уро­чи­стості з на­го­ди вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам 2017 ро­ку
30 червня 2017, 16:15
Всі новини

Порядок денний

 

  1. Про виконання рішень попередніх педагогічних рад. Інформація секретаря педагогічної ради Погорілої О.І.

 

2. Про результати роботи Екзаменаційних комісій з атестації випускників  за всіма напрямами та спеціальностями. Доповідають голови ЕК: д.е.н., професор Калюга Є.С., к.т.н., доцент Коломієць Т.М., д.е.н., доцент Буряк Р.І., д.е.н., професор Давиденко Н.М., к.ф.-м.н., доцент Гладкий А.М.

 

3. Аналіз виконання робочих навчальних планів, навчальних програм, навчального навантаження та дотримання графіків навчального процесу та розкладу занять у 2016-2017 навчальному році. Доповідає завідувач навчально-методичного кабінету Мєднікова С.В.

 

4. Розгляд навчальних планів підготовки фахівців на 2017-2018 навчальний рік. Інформація заступника директора з навчальної роботи Ільченко Н.В.

 

5. Затвердження ліміту стипендіатів для призначення академічної стипендії за результатами навчання у ІІ семестрі 2016-2017 н.р. Інформація заступника директора з навчальної роботи Ільченко Н.В.

 

6. Затвердження показників оцінювання навчальних досягнень студентів для формування рейтингу успішності за 1 семестр 2017-2018 навчального року.   Інформація заступника директора з навчальної роботи Ільченко Н.В.

 

7. Про готовність приймальної комісії до прийому абітурієнтів  у 2017 році.

Інформація відповідального секретаря приймальної комісії Чайки Л.В.

 

8. Різне.

Навчальна частина

Оголошення
18 трав­ня 2017 ро­ку відбу­деть­ся відкри­та інфор­маційно-ви­хов­на го­ди­на на те­му: «За­хи­сти свої пра­ва – ство­ри своє май­бутнє».
17 травня 2017, 17:34
Всі оголошення