Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
За ак­тив­ну участь в он­лайн-уроці «День без­печ­но­го Інтер­не­ту 2019» Відо­крем­ле­ний підрозділ Національ­но­го універ­си­те­ту біоре­сурсів і при­ро­до­ко­ри­сту­ван­ня України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» відзна­чен...
20 березня 2019, 17:30
20 бе­рез­ня 2019 ро­ку відбу­ла­ся зустріч сту­дентів ІІІ та ІV курсів спеціаль­ності 123 «Комп’ютер­на інже­нерія» з фахівцем-прак­ти­ком, junior developer та бізнес-аналіти­ком ком­панії «NovaIT» Костіци­ною Кат...
20 березня 2019, 17:29
20 бе­рез­ня в бібліотеці Ірпінсь­ко­го еко­номічно­го ко­ле­джу про­ве­де­но Інфор­маційну го­ди­ну «Їх знає весь світ: українці, які про­сла­ви­ли на­шу дер­жа­ву»
20 березня 2019, 17:26
20 бе­рез­ня 2019 ро­ку відбу­ло­ся чер­го­ве засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу.
20 березня 2019, 16:51
19 бе­рез­ня 2019 ро­ку ви­кла­да­ча­ми цик­ло­вої комісії фун­да­мен­таль­них дис­циплін та комп’ютер­них тех­но­логій бу­ла про­ве­де­на про­форієнтаційна ро­бо­та.
19 березня 2019, 15:21
Всі новини

План заходів декади циклової комісії облікових дисциплін

п/п

Назва заходів

Термін виконання

Виконавці

  1.  

Олімпіада з бухгалтерського обліку для студентів ІІ курсу

06.11.18

Талько Т. В.

  1.  

Засідання студентського  гуртка «Бухгалтер», конкурс «Знавці бухгалтерського обліку» серед студентів ІІ курсу

07.11.18

Литвинець Ю.І.

  1.  

Огляд відеороликів  на тему: «Моя майбутня професія» серед студентів ІІІ курсу

08.11.18

Кошик В.В., Сиротенко А.О.

  1.  

Інформаційний семінар із загальних питань зайнятості випускників для студентів ІІІ курсу за участю спеціалістів Ірпінського міського центру зайнятості

12.11.18

Черненька Л.Б.

  1.  

Організація та проведення  зустрічі із провідними фахівцями з бухгалтерського обліку

13.11.18

Кошик В.В., Сиротенко А.О.

  1.  

Гра-вікторина  з дисципліни «Контроль і ревізія»  серед студентів ІІІ курсу

14.11.18

Черненька Л.Б.

  1.  

Інтелектуально-спортивна гра «Обліковець-Квест» серед студентів ІІІ курсу

15.11.18

Сиротенко А.О., Кошик В. В.

  1.  

Засідання циклової комісії  за результатами проведення декади

16.11.18

Литвинець Ю. І.

 

Оголошення
До Все­світньо­го дня по­езії 21 бе­рез­ня 2019 р. о 12.00 го­дині в ко­леджі відбу­деть­ся літе­ра­тур­но-му­зич­на віталь­ня «По­шеп­ки і вго­лос».
19 березня 2019, 15:19
20 бе­рез­ня 2019 ро­ку о 15.00 в лекційній залі кор­пу­су №1 відбу­деть­ся олімпіада з англійсь­кої мо­ви.
18 березня 2019, 15:12
13 бе­рез­ня 2019 ро­ку о 10.00 в лекційній залі кор­пу­су №1 відбу­деть­ся відкри­те прак­тичне за­нят­тя з дис­ципліни «Іно­зем­на мо­ва за про­фесійним спря­му­ван­ням (англійсь­ка)».
12 березня 2019, 14:00
13 бе­рез­ня 2019 ро­ку у ко­леджі відбу­деть­ся спор­тив­но-роз­ва­жаль­ний кон­курс «Ви - бо­гині-чарівниці».
12 березня 2019, 13:47
Всі оголошення