Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Про­форієнтаційна ро­бо­та в Ба­би­не­цькій за­галь­но­освітній школі І-ІІІ сту­пенів та Ми­ку­ли­цькій за­галь­но­освітній школі І-ІІІ сту­пенів.
Вчора о 14:45
На­пе­ре­додні Дня відкри­тих две­рей у ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» сту­дент­ка Яцен­тюк Ана­стасія про­ве­ла про­форієнтаційну ро­бо­ту у своїй рідній школі.
Вчора о 14:43
Про­форієнтаційна ро­бо­та в шко­лах Бо­ро­дянсь­ко­го рай­о­ну.
19 листопада 2018, 17:04
З 6 по 15 ли­сто­па­да цик­ло­ва комісія обліко­вих дис­циплін у ко­леджі про­ве­ла на­си­че­ну, ціка­ву і го­ловне – про­дук­тив­ну де­ка­ду.
16 листопада 2018, 20:15
16 ли­сто­па­да 2018 ро­ку в ко­леджі відбув­ся пре­вен­тив­ний захід з пи­тань без­печ­ної екс­плу­а­тації котлів в осінньо-зи­мо­вий період.
16 листопада 2018, 19:29
Всі новини

План заходів декади циклової комісії облікових дисциплін

п/п

Назва заходів

Термін виконання

Виконавці

  1.  

Олімпіада з бухгалтерського обліку для студентів ІІ курсу

06.11.18

Талько Т. В.

  1.  

Засідання студентського  гуртка «Бухгалтер», конкурс «Знавці бухгалтерського обліку» серед студентів ІІ курсу

07.11.18

Литвинець Ю.І.

  1.  

Огляд відеороликів  на тему: «Моя майбутня професія» серед студентів ІІІ курсу

08.11.18

Кошик В.В., Сиротенко А.О.

  1.  

Інформаційний семінар із загальних питань зайнятості випускників для студентів ІІІ курсу за участю спеціалістів Ірпінського міського центру зайнятості

12.11.18

Черненька Л.Б.

  1.  

Організація та проведення  зустрічі із провідними фахівцями з бухгалтерського обліку

13.11.18

Кошик В.В., Сиротенко А.О.

  1.  

Гра-вікторина  з дисципліни «Контроль і ревізія»  серед студентів ІІІ курсу

14.11.18

Черненька Л.Б.

  1.  

Інтелектуально-спортивна гра «Обліковець-Квест» серед студентів ІІІ курсу

15.11.18

Сиротенко А.О., Кошик В. В.

  1.  

Засідання циклової комісії  за результатами проведення декади

16.11.18

Литвинець Ю. І.

 

Оголошення
24 ли­сто­па­да 2018 ро­ку в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­дуть­ся батьківські збо­ри сту­дентів І та ІІ кур­су.
5 години тому
Для сту­дентів 2 кур­су – про ДПА у формі ЗНО
16 листопада 2018, 19:34
21 ли­сто­па­да 2018 ро­ку у спор­тив­но­му залі ко­ле­джу ви­кла­дач Снісар І.П. про­ве­де відкри­те за­нят­тя в групі 308-К.
16 листопада 2018, 19:28
29 ли­сто­па­да 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­деть­ся кон­курс ху­дож­ньої са­модіяль­ності «Ко­ледж має та­лан­ти».
09 листопада 2018, 15:52
До ува­ги абітурієнтів та їх батьків: ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» за­про­шує учнів 9-х - 11-х класів за­галь­но­освітніх шкіл, учнів про­фесійно-технічних учи­лищ та їх батьків…
09 листопада 2018, 10:50
12 ли­сто­па­да відбу­деть­ся відкри­те за­нят­тя – лекція к.с-г.н. По­це­луй­ка М.П з нав­чаль­ної дис­ципліни « Еко­логія».
07 листопада 2018, 16:15
З 12 по 23 ли­сто­па­да 2018 ро­ку у ко­леджі бу­де про­во­ди­ти­ся першість ко­ле­джу з бас­кет­бо­лу
07 листопада 2018, 14:49
Всі оголошення