Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
12 груд­ня за­ступ­ник ди­рек­то­ра з нав­чаль­ної ро­бо­ти Ільчен­ко Н.В. та ви­кла­дач Даль Н.В. взя­ли участь у ро­боті семіна­ру «Ди­дак­ти­ка підви­щен­ня кваліфікації в га­лузі сільсь­ко­го гос­по­дар­ства».
12 грудня 2017, 16:48
Відвіду­ван­ня Бу­чансь­кої ви­прав­ної ко­лонії (№ 85)
11 грудня 2017, 15:31
Всі новини

У понеділок, 25 вересня 2017 року, в аудиторії № 8 корпусу № 1 о 13.30 відбудеться засідання циклової комісії  фундаментальних дисциплін та комп’ютерних технологій.

 Явка всіх викладачів циклової комісії обов’язкова.

Даль Н.В., голова циклової комісії

Оголошення
6 груд­ня 2017 ро­ку у ко­леджі відбу­деть­ся спор­тивне свя­то «Ко­за­цькі роз­ва­ги», при­свя­чене Дню Зброй­них сил України.
29 листопада 2017, 15:35
У чет­вер, 30 ли­сто­па­да 2017 ро­ку, відбу­деть­ся пе­да­гогічний семінар на те­му: «Ме­то­ди­ка ви­ко­ри­стан­ня ви­роб­ни­чих си­ту­ацій на за­нят­тях із фахо­вих дис­циплін».
27 листопада 2017, 15:22
13 груд­ня 2017 ро­ку о 15.00 год. у кон­фе­ренц­залі нав­чаль­но­го кор­пу­су № 2 відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу
24 листопада 2017, 12:42
Всі оголошення