Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
30 квітня 2019, 21:05
24 квітня 2019, 16:54
За­про­шуємо сту­дентів ко­ле­джу, які нав­ча­ють­ся за умов до­го­во­ру, взя­ти участь у соціальній про­грамі Scholarship.
23 квітня 2019, 14:18
25 квітня 2019 ро­ку о 10.00 відбу­деть­ся Міжвузівсь­ка сту­дентсь­ко-учнівсь­ка на­у­ко­во-прак­тич­на кон­фе­ренція «Німеч­чи­на та Україна в ро­ки Дру­гої світо­вої війни».