Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
У ко­леджі відбу­ла­ся зустріч з пред­став­ни­ка­ми Все­ук­раїнсь­кої гро­мадсь­кої ор­ганізації «Асоціація з пи­тань за­хи­сту прав спо­жи­вачів» «Спо­жив­ча довіра»
24 червня 2019, 14:45
21 черв­ня сту­ден­ти ко­ле­джу взя­ли участь у Міжна­род­но­му дні по­ля в Україні.
22 червня 2019, 13:00
Сту­ден­ти ІІ кур­су спеціаль­ності «Підприємниц­тво, торгівля та біржо­ва діяльність» успішно прой­шли нав­чаль­ну прак­ти­ку «То­ва­рознав­ство в ма­га­зині».
14 червня 2019, 15:15
Всі новини
02 березня 2016, 12:46
У чет­вер, 3 бе­рез­ня 2016 ро­ку, в ауди­торії №12 кор­пу­су № 2 о 08:30 відбу­деть­ся відкри­те лекційне за­нят­тя з дис­ципліни «Тор­го­вель­на ре­кла­ма»
01 березня 2016, 15:15
У се­ре­ду, 2 бе­рез­ня, о 15.00 відбу­деть­ся засідан­ня цик­ло­вої комісії ви­кла­дачів фінан­со­во-еко­номічних дис­циплін.
29 лютого 2016, 17:41
До ува­ги ви­кла­дачів! 02 бе­рез­ня відбу­деть­ся на­у­ко­во-ме­то­дич­ний семінар цик­ло­вої комісії обліко­вих дис­циплін.
29 лютого 2016, 11:02
03 бе­рез­ня 2016 ро­ку о 13:40 в ауди­торії 31 (кор­пус 2) відбу­деть­ся I етап Олімпіади з інфор­ма­ти­ки та комп’ютер­ної техніки.
27 лютого 2016, 09:50
У чет­вер, 3-го бе­рез­ня, о 15 год. 10 хв. в ме­то­дич­но­му кабінеті ко­ле­джу відбу­деть­ся засідан­ня ме­то­дич­но­го об’єднан­ня мо­ло­дих та ма­ло­до­свідче­них ви­кла­дачів.
27 лютого 2016, 09:49
У чет­вер, 10-го бе­рез­ня, о 15 год. 10 хв. в ауди­торії №42 (кор­пус 2) відбу­деть­ся 2-й (за­галь­но­ко­ле­джансь­кий) етап кон­кур­су «Муль­ти­медійний су­провід за­нять з нав­чаль­ної дис­ципліни (пред­ме­та)».
24 лютого 2016, 10:32
Ро­бо­чий день із по­неділка 7 бе­рез­ня пе­ре­не­се­но на су­б­о­ту 12 бе­рез­ня.
24 лютого 2016, 10:31
25 лю­то­го 2016 об 11:30 відбу­деть­ся на­родне свя­то «Мас­ля­на» - яр­мар­ка. Місце про­ве­ден­ня – стадіон ко­ле­джу.
23 лютого 2016, 16:25
До ува­ги ви­кла­дачів! 29 лю­то­го відбу­деть­ся засідан­ня цик­ло­вої комісії обліко­вих дис­циплін.
23 лютого 2016, 16:06
24 лю­то­го 2016 ро­ку на базі ко­ле­джу відбу­деть­ся ІІ (об­лас­ний) етап олімпіади з українсь­кої мо­ви.
Оголошення
19 червня 2019, 10:47
27 черв­ня в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся уро­чи­сте вру­чен­ня ди­пломів!
19 червня 2019, 10:44
Відповідь на за­про­шен­ня.
01 червня 2019, 12:16
Всі оголошення