Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
11 ве­рес­ня 2019 ро­ку ви­кла­дачі і сту­ден­ти відділен­ня підприємництва та інфор­маційних тех­но­логій відвіда­ли ПрАТ «Київсь­кий мар­га­ри­но­вий за­вод» групи ком­паній «Ол­ком».
11 вересня 2019, 21:09
11 ве­рес­ня пред­став­ни­ки універ­си­те­ту Wyższa Szkoła Gospodarki про­ве­ли пре­зен­тацію польсь­ко­го нав­чаль­но­го за­кла­ду сту­ден­там ко­ле­джу
11 вересня 2019, 21:07
Всі новини
29 березня 2016, 11:31
26 квітня 2016 ро­ку о 15:00 год. відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу.
24 березня 2016, 11:03
30 бе­рез­ня 2016 ро­ку з ме­тою за­лу­чен­ня сту­дентів до постійних за­нять фізич­ною куль­ту­рою та про­ве­ден­ня про­форієнтаційної ро­бо­ти се­ред шко­лярів Приірпіння.
19 березня 2016, 10:32
У п’ят­ни­цю , 25 бе­рез­ня, в холі нав­чаль­но­го кор­пу­су № 2 о 10:00 го­дині відбу­деть­ся Яр­ма­рок ва­кансій.
18 березня 2016, 09:26
22 бе­рез­ня 2016 ро­ку о 11.30 відбу­деть­ся засідан­ня ате­стаційної комісії.
14 березня 2016, 15:50
17 бе­рез­ня у кон­фе­ренц­залі ко­ле­джу о 13:40 відбу­деть­ся внутрішньо­вузівсь­ка сту­дентсь­ка кон­фе­ренція «Про­бле­ма інтернет-за­леж­ності се­ред мо­лоді».
14 березня 2016, 10:34
22 бе­рез­ня 2016 ро­ку о 15.00 год. відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу.
12 березня 2016, 14:46
За­про­шуємо відвіда­ти за­хо­ди де­ка­ди цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі.
11 березня 2016, 14:27
15.03.2016 відбу­деть­ся Х Міжвузівсь­ка сту­дентсь­ка на­у­ко­во-прак­тич­на кон­фе­ренція «Ак­ту­альні про­бле­ми за­хи­сту прав спо­жи­вачів».
04 березня 2016, 13:38
24 бе­рез­ня відбу­деть­ся V Міжвузівсь­ка сту­дентсь­ка на­у­ко­во-прак­тич­на кон­фе­ренція «Ак­ту­альні пи­тан­ня еко­номіки, обліку, фінансів та оцінки май­но­вих прав в Україні».
02 березня 2016, 12:50
У пят­ни­цю, 04 бе­рез­ня 2016 ро­ку, в ауди­торії № 12 кор­пу­су № 2 о 15.00 відбу­деть­ся на­у­ко­во-ме­то­дич­ний семінар .
Оголошення
18 ве­рес­ня 2019 ро­ку у ко­леджі бу­де про­ве­де­но спор­тивне свя­то День пер­шо­курс­ни­ка, при­свя­чене Дню фізич­ної куль­ту­ри і спор­ту України
13 вересня 2019, 19:05
06 ве­рес­ня 2019 ро­ку о 13.00 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­дуть­ся батьківські збо­ри сту­дентів І кур­су
03 вересня 2019, 15:02
Всі оголошення