Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
27 черв­ня 2019 ро­ку в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­ло­ся Свя­то вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам ден­ної фор­ми нав­чан­ня ОКР «Мо­лод­ший спеціаліст».
27 червня 2019, 18:45
Всі новини
24 лютого 2016, 10:31
25 лю­то­го 2016 об 11:30 відбу­деть­ся на­родне свя­то «Мас­ля­на» - яр­мар­ка. Місце про­ве­ден­ня – стадіон ко­ле­джу.
23 лютого 2016, 16:25
До ува­ги ви­кла­дачів! 29 лю­то­го відбу­деть­ся засідан­ня цик­ло­вої комісії обліко­вих дис­циплін.
23 лютого 2016, 16:06
24 лю­то­го 2016 ро­ку на базі ко­ле­джу відбу­деть­ся ІІ (об­лас­ний) етап олімпіади з українсь­кої мо­ви.
23 лютого 2016, 12:04
25 лю­то­го відбу­деть­ся май­стер клас «За­хи­сти свої пра­ва-ство­ри своє май­бутнє».
23 лютого 2016, 11:57
25 лю­то­го 2016 ро­ку о 12:00 відбу­деть­ся май­стер клас «За­хи­сти свої пра­ва – за­хи­сти своє май­бутнє»(к. 2, ауд.54).
22 лютого 2016, 15:43
23 лю­то­го у кон­фе­ренц­залі (корп. №2) о 12.10 відбу­деть­ся сту­дентсь­ка кон­фе­ренція.
22 лютого 2016, 15:03
З 23.02-03.03 відбу­деть­ся ти­ждень українсь­кої мо­ви та літе­ра­ту­ри
19 лютого 2016, 14:50
22 лю­то­го 2016 ро­ку о 13:40 в ауди­торії 52 відбу­деть­ся олімпіада з дис­ципліни «Каз­на­чейсь­ка спра­ва» се­ред сту­дентів ІІІ кур­су спеціаль­ності «Бух­гал­терсь­кий облік».
18 лютого 2016, 22:39
27 лю­то­го 2016 ро­ку у ко­леджі відбу­деть­ся зустріч ви­пуск­ників 2006 ро­ку спеціаль­ності «Бух­гал­терсь­кий облік» групи 33-Б.
17 лютого 2016, 13:45
19 лю­то­го 2016 ро­ку о 12:10 відбу­деть­ся гра-вікто­ри­на «Кра­щий зна­ве­ць фінан­со­вих дис­циплін».