Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
9 жо­втня 2019 р. ви­кла­дачі ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі про­ве­ли тренінг «Твоє май­бутнє у сфері торгівлі».
11 жовтня 2019, 22:28
9 жо­втня ви­кла­дач українсь­кої літе­ра­ту­ри Фе­до­ровсь­ка О.О. про­ве­ла про­форієнтаційну бесіду з уч­ня­ми 9-го кла­су Си­няківсь­ко­го хіміко-тех­но­логічно­го ліцею.
11 жовтня 2019, 22:23
11 жо­втня бу­ло про­ве­де­но виїзне за­нят­тя-ек­с­курсію для сту­дентів спеціаль­ності 123 «Комп`ютер­на інже­нерія» групи 407-К
11 жовтня 2019, 22:22
з 2 по 10 жо­втня 2019 ро­ку у ко­леджі відбу­лась де­ка­да здо­ро­во­го спо­со­бу жит­тя.
11 жовтня 2019, 22:20
Всі новини
31 березня 2016, 13:41
До ува­ги ви­кла­дачів! 01 квітня 2016 ро­ку відбу­деть­ся засідан­ня цик­ло­вої комісії гу­манітар­них дис­циплін.
29 березня 2016, 11:31
26 квітня 2016 ро­ку о 15:00 год. відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу.
24 березня 2016, 11:03
30 бе­рез­ня 2016 ро­ку з ме­тою за­лу­чен­ня сту­дентів до постійних за­нять фізич­ною куль­ту­рою та про­ве­ден­ня про­форієнтаційної ро­бо­ти се­ред шко­лярів Приірпіння.
19 березня 2016, 10:32
У п’ят­ни­цю , 25 бе­рез­ня, в холі нав­чаль­но­го кор­пу­су № 2 о 10:00 го­дині відбу­деть­ся Яр­ма­рок ва­кансій.
18 березня 2016, 09:26
22 бе­рез­ня 2016 ро­ку о 11.30 відбу­деть­ся засідан­ня ате­стаційної комісії.
14 березня 2016, 15:50
17 бе­рез­ня у кон­фе­ренц­залі ко­ле­джу о 13:40 відбу­деть­ся внутрішньо­вузівсь­ка сту­дентсь­ка кон­фе­ренція «Про­бле­ма інтернет-за­леж­ності се­ред мо­лоді».
14 березня 2016, 10:34
22 бе­рез­ня 2016 ро­ку о 15.00 год. відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу.
12 березня 2016, 14:46
За­про­шуємо відвіда­ти за­хо­ди де­ка­ди цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі.
11 березня 2016, 14:27
15.03.2016 відбу­деть­ся Х Міжвузівсь­ка сту­дентсь­ка на­у­ко­во-прак­тич­на кон­фе­ренція «Ак­ту­альні про­бле­ми за­хи­сту прав спо­жи­вачів».
04 березня 2016, 13:38
24 бе­рез­ня відбу­деть­ся V Міжвузівсь­ка сту­дентсь­ка на­у­ко­во-прак­тич­на кон­фе­ренція «Ак­ту­альні пи­тан­ня еко­номіки, обліку, фінансів та оцінки май­но­вих прав в Україні».
Оголошення
16 жо­втня 2019 ро­ку о 13.30 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся профілак­тич­но-освітня те­ма­тич­на акція «Профілак­ти­ка вжи­ван­ня пси­хо­ак­тив­них ре­чо­вин се­ред мо­лоді».
11 жовтня 2019, 22:29
10 жо­втня о 12год. 10 хв. в кабінеті українсь­кої мо­ви відбу­деть­ся відкрит­тя Х Міжна­род­но­го мов­но-літе­ра­тур­но­го кон­кур­су учнівсь­кої та сту­дентсь­кої мо­лоді імені Та­ра­са Шев­чен­ка.
04 жовтня 2019, 15:53
8 жо­втня у ко­леджі відбу­деть­ся пе­да­гогічний семінар.
03 жовтня 2019, 17:20
3 жо­втня 2019 ро­ку о 13.30 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся свят­ко­вий кон­церт до Дня працівників освіти.
30 вересня 2019, 21:52
2 жо­втня 2019 ро­ку о 13.30 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся ви­ста­ва «Ма­ти-най­мич­ка».
30 вересня 2019, 16:00
Всі оголошення