Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
28 трав­ня про­ве­де­но інтер­ак­тив­ну он­лайн ко­мунікацію з ви­пуск­ни­ка­ми на базі про­гра­ми Zoom.
28 травня 2020, 22:29
14 трав­ня відбу­ло­ся чер­го­ве засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди в ре­жимі Zoom-кон­фе­ренції.
16 травня 2020, 23:08
Всі новини
11 лютого 2020, 19:13
14 лю­то­го 2020 ро­ку відбу­деть­ся відкри­тий ви­хов­ний захід.
07 лютого 2020, 09:18
За­про­шуємо сту­дентів ко­ле­джу до участі у фо­то­кон­курсі.
06 лютого 2020, 09:31
З 10 по 28 лю­то­го 2020 ро­ку бу­дуть про­ве­дені зма­ган­ня між група­ми на першість ко­ле­джу з во­лей­бо­лу.
05 лютого 2020, 17:29
За­про­шуємо сту­дентів ко­ле­джу до участі у кон­курсі.
04 лютого 2020, 17:06
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! За­про­шуємо вас взя­ти участь у Міжвузівській на­у­ко­во-прак­тичній кон­фе­ренції «Фор­му­ван­ня су­час­но­го освітньо­го се­ре­до­ви­ща: теорія і прак­ти­ка».
29 січня 2020, 11:48
За­про­шуємо сту­дентів ко­ле­джу, які нав­ча­ють­ся за умов до­го­во­ру, взя­ти участь у соціальній про­грамі Scholarship
Оголошення
2 черв­ня о 15 го­дині відбу­деть­ся он­лайн засідан­ня ме­то­дич­но­го семіна­ру з ви­ко­ри­стан­ням до­дат­ку ZOOM.
31 травня 2020, 12:51
27 травня 2020, 13:17
Всі оголошення