Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
У ко­леджі відбу­ла­ся зустріч з пред­став­ни­ка­ми Все­ук­раїнсь­кої гро­мадсь­кої ор­ганізації «Асоціація з пи­тань за­хи­сту прав спо­жи­вачів» «Спо­жив­ча довіра»
24 червня 2019, 14:45
21 черв­ня сту­ден­ти ко­ле­джу взя­ли участь у Міжна­род­но­му дні по­ля в Україні.
22 червня 2019, 13:00
Сту­ден­ти ІІ кур­су спеціаль­ності «Підприємниц­тво, торгівля та біржо­ва діяльність» успішно прой­шли нав­чаль­ну прак­ти­ку «То­ва­рознав­ство в ма­га­зині».
14 червня 2019, 15:15
Всі новини
02 квітня 2019, 10:36
10 квітня 2019 ро­ку (се­ре­да) о 12.00 го­дині в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­дуть­ся за­гальні збо­ри сту­дентів ко­ле­джу.
29 березня 2019, 10:34
До ува­ги сту­дентів, ви­кла­дачів та співробітників! 03 квітня 2019 ро­ку відбу­деть­ся І тур XXXVIІІ Міжна­род­но­го фе­сти­ва­лю ху­дож­ньої твор­чості «Го­лосіївсь­ка вес­на – 2019».
27 березня 2019, 12:57
У п’ят­ни­цю, 29 бе­рез­ня, в холі нав­чаль­но­го кор­пу­су №2 о 10:00 го­дині відбу­деть­ся Яр­ма­рок ва­кансій.
Оголошення
19 червня 2019, 10:47
27 черв­ня в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся уро­чи­сте вру­чен­ня ди­пломів!
19 червня 2019, 10:44
Відповідь на за­про­шен­ня.
01 червня 2019, 12:16
Всі оголошення