Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
19 лютого 2016, 14:50
22 лю­то­го 2016 ро­ку о 13:40 в ауди­торії 52 відбу­деть­ся олімпіада з дис­ципліни «Каз­на­чейсь­ка спра­ва» се­ред сту­дентів ІІІ кур­су спеціаль­ності «Бух­гал­терсь­кий облік».
18 лютого 2016, 22:39
27 лю­то­го 2016 ро­ку у ко­леджі відбу­деть­ся зустріч ви­пуск­ників 2006 ро­ку спеціаль­ності «Бух­гал­терсь­кий облік» групи 33-Б.
17 лютого 2016, 13:45
19 лю­то­го 2016 ро­ку о 12:10 відбу­деть­ся гра-вікто­ри­на «Кра­щий зна­ве­ць фінан­со­вих дис­циплін».
17 лютого 2016, 13:30
18 лю­то­го 2016 ро­ку 0 13:40 відбу­деть­ся відкри­те засідан­ня ма­те­ма­тич­но­го гурт­ка.