Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
9-10 груд­ня сту­ден­ти ко­ле­джу взя­ли участь в Київсь­ко­му об­лас­но­му мо­лодіжно­му фо­румі.
11 грудня 2019, 21:10
10 груд­ня спеціаліст ви­щої кваліфікаційної ка­те­горії, ви­кла­дач-ме­то­дист Даль На­та­ля Ва­лен­тинівна про­ве­ла відкри­те за­нят­тя з ма­те­ма­ти­ки у групі 105- М з ви­ко­ри­стан­ням пе­да­гогічної тех­но­логії фор­му­ван...
11 грудня 2019, 21:09
9 груд­ня 2019 ро­ку ви­кла­дач цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі к.с-г.н. По­це­луй­ко М.П. провів прак­тичні за­нят­тя для учнів 9 класів Ірпінсь­ко­го ака­демічно­го ліцею НУБіП України
11 грудня 2019, 13:02
6 груд­ня член цик­ло­вої комісії фун­да­мен­таль­них дис­циплін та комп’ютер­них тех­но­логій По­горіла О.І. про­ве­ла відкри­те за­нят­тя з дис­ципліни «Тех­но­логія га­лузі».
10 грудня 2019, 22:29
Всі новини
14 липня 2016, 17:05
16 лип­ня 2016 ро­ку об 10-30 відбу­деть­ся засідан­ня прий­маль­ної комісії ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж».
05 липня 2016, 13:32
08 ве­рес­ня 2016 ро­ку відбу­деть­ся Міжвузівсь­ка сту­дентсь­ка на­у­ко­во-прак­тич­на кон­фе­ренція «Ак­ту­альні про­бле­ми еко­номіки, підприємництва та при­ро­до­ко­ри­сту­ван­ня», при­свя­че­на 60-річчю Ірпінсь­ко­го еко­номічно­го ко­ле­джу.
08 червня 2016, 11:32
15 черв­ня 2016 ро­ку з ме­тою про­па­ган­ди здо­ро­во­го спо­со­бу жит­тя, за­лу­чен­ня сту­дентів до за­нять фізич­ною куль­ту­рою і спор­том, вдос­ко­на­лен­ня знань і прак­тич­них на­ви­чок з те­ми «Ту­ризм» у лісо­пар­ковій зоні міста Ірпінь бу­де про­ве­де­но спор­тивне свя­то - День здо­ров’я.
07 червня 2016, 15:35
29 черв­ня 2016 ро­ку о 10.00 год. відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу
30 травня 2016, 14:00
31 трав­ня, у вівто­рок, о 14:00 в ауди­торії №12 (кор­пус 2) відбу­деть­ся за­ключ­ний етап кон­кур­су
25 травня 2016, 16:46
У чет­вер, 26 трав­ня о 13 год. 40 хв в ауди­торії №12 кор­пу­су №2 відбу­деть­ся аль­ма­нах «Сторінка­ми історії Ірпінсь­ко­го еко­номічно­го ко­ле­джу», при­свя­че­ний 60-річчю нав­чаль­но­го за­кла­ду. За­про­шуємо ви­кла­дачів та сту­дентів ко­ле­джу відвіда­ти захід.
18 травня 2016, 20:10
До ува­ги ви­кла­дачів! 23 трав­ня о 15.00 у кон­фе­ренц-залі кор­пу­су№2 відбу­деть­ся пе­да­гогічний семінар-тренінг на те­му «Профілак­ти­ка стресу»
17 травня 2016, 16:50
28-29 трав­ня 2016 ро­ку відбу­деть­ся фе­сти­валь-кон­курс "Ірпінь трав­не­вий"
12 травня 2016, 13:43
27 трав­ня універ­си­те­ту - 118!
12 травня 2016, 12:00
Відкри­те семінарсь­ке за­нят­тя на те­му: «Фінан­сові по­се­ред­ни­ки гро­шо­во­го рин­ку»
Оголошення
За­про­шуємо на нав­чаль­но-кон­суль­таційні за­нят­тя з українсь­кої мо­ви та ма­те­ма­ти­ки.
Щойно
18 груд­ня 2019 ро­ку у ко­леджі відбу­деть­ся спор­тивне свя­то «Ко­за­цькі роз­ва­ги».
12 грудня 2019, 15:36
03 груд­ня 2019 ро­ку в гур­то­жит­ку ко­ле­джу відбу­деть­ся акція «Жи­ви без­печ­но» до Все­світньо­го дня бо­роть­би зі СНІДом.
30 листопада 2019, 13:50
29 листопада 2019, 19:02
Всі оголошення