Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
18 та 19 черв­ня сту­ден­ти груп 301-О і 302(208)-О спеціаль­ності «Облік і опо­дат­ку­ван­ня» успішно скла­ли ком­плекс­ний екза­мен.
28 червня 2020, 18:46
22 та 23 черв­ня для сту­дентів груп 303-Ф-1 і 303(209)-Ф-2 спеціаль­ності «Фінан­си, банківсь­ка спра­ва та страху­ван­ня» відбув­ся ком­плекс­ний екза­мен за фахом.
28 червня 2020, 18:45
25 червня 2020, 10:07
Всі новини
04 березня 2016, 13:38
24 бе­рез­ня відбу­деть­ся V Міжвузівсь­ка сту­дентсь­ка на­у­ко­во-прак­тич­на кон­фе­ренція «Ак­ту­альні пи­тан­ня еко­номіки, обліку, фінансів та оцінки май­но­вих прав в Україні».
02 березня 2016, 12:50
У пят­ни­цю, 04 бе­рез­ня 2016 ро­ку, в ауди­торії № 12 кор­пу­су № 2 о 15.00 відбу­деть­ся на­у­ко­во-ме­то­дич­ний семінар .
02 березня 2016, 12:46
У чет­вер, 3 бе­рез­ня 2016 ро­ку, в ауди­торії №12 кор­пу­су № 2 о 08:30 відбу­деть­ся відкри­те лекційне за­нят­тя з дис­ципліни «Тор­го­вель­на ре­кла­ма»
01 березня 2016, 15:15
У се­ре­ду, 2 бе­рез­ня, о 15.00 відбу­деть­ся засідан­ня цик­ло­вої комісії ви­кла­дачів фінан­со­во-еко­номічних дис­циплін.
29 лютого 2016, 17:41
До ува­ги ви­кла­дачів! 02 бе­рез­ня відбу­деть­ся на­у­ко­во-ме­то­дич­ний семінар цик­ло­вої комісії обліко­вих дис­циплін.
29 лютого 2016, 11:02
03 бе­рез­ня 2016 ро­ку о 13:40 в ауди­торії 31 (кор­пус 2) відбу­деть­ся I етап Олімпіади з інфор­ма­ти­ки та комп’ютер­ної техніки.
27 лютого 2016, 09:50
У чет­вер, 3-го бе­рез­ня, о 15 год. 10 хв. в ме­то­дич­но­му кабінеті ко­ле­джу відбу­деть­ся засідан­ня ме­то­дич­но­го об’єднан­ня мо­ло­дих та ма­ло­до­свідче­них ви­кла­дачів.
27 лютого 2016, 09:49
У чет­вер, 10-го бе­рез­ня, о 15 год. 10 хв. в ауди­торії №42 (кор­пус 2) відбу­деть­ся 2-й (за­галь­но­ко­ле­джансь­кий) етап кон­кур­су «Муль­ти­медійний су­провід за­нять з нав­чаль­ної дис­ципліни (пред­ме­та)».
24 лютого 2016, 10:32
Ро­бо­чий день із по­неділка 7 бе­рез­ня пе­ре­не­се­но на су­б­о­ту 12 бе­рез­ня.
24 лютого 2016, 10:31
25 лю­то­го 2016 об 11:30 відбу­деть­ся на­родне свя­то «Мас­ля­на» - яр­мар­ка. Місце про­ве­ден­ня – стадіон ко­ле­джу.
Оголошення
01 липня 2020, 16:46
2 черв­ня о 15 го­дині відбу­деть­ся он­лайн засідан­ня ме­то­дич­но­го семіна­ру з ви­ко­ри­стан­ням до­дат­ку ZOOM.
31 травня 2020, 12:51
Всі оголошення