Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
У ко­леджі відбу­ла­ся зустріч з пред­став­ни­ка­ми Все­ук­раїнсь­кої гро­мадсь­кої ор­ганізації «Асоціація з пи­тань за­хи­сту прав спо­жи­вачів» «Спо­жив­ча довіра»
24 червня 2019, 14:45
21 черв­ня сту­ден­ти ко­ле­джу взя­ли участь у Міжна­род­но­му дні по­ля в Україні.
22 червня 2019, 13:00
Сту­ден­ти ІІ кур­су спеціаль­ності «Підприємниц­тво, торгівля та біржо­ва діяльність» успішно прой­шли нав­чаль­ну прак­ти­ку «То­ва­рознав­ство в ма­га­зині».
14 червня 2019, 15:15
Всі новини
19 березня 2019, 15:19
До Все­світньо­го дня по­езії 21 бе­рез­ня 2019 р. о 12.00 го­дині в ко­леджі відбу­деть­ся літе­ра­тур­но-му­зич­на віталь­ня «По­шеп­ки і вго­лос».
18 березня 2019, 15:12
20 бе­рез­ня 2019 ро­ку о 15.00 в лекційній залі кор­пу­су №1 відбу­деть­ся олімпіада з англійсь­кої мо­ви.
12 березня 2019, 14:00
13 бе­рез­ня 2019 ро­ку о 10.00 в лекційній залі кор­пу­су №1 відбу­деть­ся відкри­те прак­тичне за­нят­тя з дис­ципліни «Іно­зем­на мо­ва за про­фесійним спря­му­ван­ням (англійсь­ка)».
12 березня 2019, 13:47
13 бе­рез­ня 2019 ро­ку у ко­леджі відбу­деть­ся спор­тив­но-роз­ва­жаль­ний кон­курс «Ви - бо­гині-чарівниці».
04 березня 2019, 16:13
Ви­кла­дачі українсь­кої мо­ви та літе­ра­ту­ри Т.С. Ман­зюк, О.О. Фе­до­ровсь­ка до дня на­род­жен­ня Та­ра­са Гри­го­ро­ви­ча Шев­чен­ка про­ве­дуть те­ма­тичні за­хо­ди «Коб­за­ре­ве сло­во вічне», «Єднай­мо душі сло­вом Коб­за­ря».
04 березня 2019, 16:12
5 бе­рез­ня 2019 ро­ку відбу­деть­ся відкри­те лекційне за­нят­тя з пред­ме­та «За­хист Вітчиз­ни»
04 березня 2019, 10:12
ШАНОВНІ СТУДЕНТИ ТА КОЛЕГИ! За­про­шуємо Вас взя­ти участь у ХІ Міжвузівській сту­дентській на­у­ко­во-прак­тичній кон­фе­ренції«Про­бле­ми та пер­спек­ти­ви роз­вит­ку за­хи­сту прав спо­жи­вачів».
Оголошення
19 червня 2019, 10:47
27 черв­ня в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся уро­чи­сте вру­чен­ня ди­пломів!
19 червня 2019, 10:44
Відповідь на за­про­шен­ня.
01 червня 2019, 12:16
Всі оголошення