Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
02 квітня 2019, 10:36
10 квітня 2019 ро­ку (се­ре­да) о 12.00 го­дині в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­дуть­ся за­гальні збо­ри сту­дентів ко­ле­джу.
29 березня 2019, 10:34
До ува­ги сту­дентів, ви­кла­дачів та співробітників! 03 квітня 2019 ро­ку відбу­деть­ся І тур XXXVIІІ Міжна­род­но­го фе­сти­ва­лю ху­дож­ньої твор­чості «Го­лосіївсь­ка вес­на – 2019».
27 березня 2019, 12:57
У п’ят­ни­цю, 29 бе­рез­ня, в холі нав­чаль­но­го кор­пу­су №2 о 10:00 го­дині відбу­деть­ся Яр­ма­рок ва­кансій.
19 березня 2019, 15:19
До Все­світньо­го дня по­езії 21 бе­рез­ня 2019 р. о 12.00 го­дині в ко­леджі відбу­деть­ся літе­ра­тур­но-му­зич­на віталь­ня «По­шеп­ки і вго­лос».
18 березня 2019, 15:12
20 бе­рез­ня 2019 ро­ку о 15.00 в лекційній залі кор­пу­су №1 відбу­деть­ся олімпіада з англійсь­кої мо­ви.