Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
18 та 19 черв­ня сту­ден­ти груп 301-О і 302(208)-О спеціаль­ності «Облік і опо­дат­ку­ван­ня» успішно скла­ли ком­плекс­ний екза­мен.
28 червня 2020, 18:46
22 та 23 черв­ня для сту­дентів груп 303-Ф-1 і 303(209)-Ф-2 спеціаль­ності «Фінан­си, банківсь­ка спра­ва та страху­ван­ня» відбув­ся ком­плекс­ний екза­мен за фахом.
28 червня 2020, 18:45
25 червня 2020, 10:07
Всі новини
04 лютого 2020, 17:06
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! За­про­шуємо вас взя­ти участь у Міжвузівській на­у­ко­во-прак­тичній кон­фе­ренції «Фор­му­ван­ня су­час­но­го освітньо­го се­ре­до­ви­ща: теорія і прак­ти­ка».
29 січня 2020, 11:48
За­про­шуємо сту­дентів ко­ле­джу, які нав­ча­ють­ся за умов до­го­во­ру, взя­ти участь у соціальній про­грамі Scholarship
10 січня 2020, 10:39
16 січня 2020 ро­ку о 10.00 год. в ауди­торії 21 кор­пу­су № 2 відбу­деть­ся семінар "Ан­ти­сур­жик. Чи­ста українсь­ка".
Оголошення
01 липня 2020, 16:46
2 черв­ня о 15 го­дині відбу­деть­ся он­лайн засідан­ня ме­то­дич­но­го семіна­ру з ви­ко­ри­стан­ням до­дат­ку ZOOM.
31 травня 2020, 12:51
Всі оголошення