Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
27 черв­ня 2019 ро­ку в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­ло­ся Свя­то вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам ден­ної фор­ми нав­чан­ня ОКР «Мо­лод­ший спеціаліст».
27 червня 2019, 18:45
Всі новини
04 березня 2019, 16:12
5 бе­рез­ня 2019 ро­ку відбу­деть­ся відкри­те лекційне за­нят­тя з пред­ме­та «За­хист Вітчиз­ни»
04 березня 2019, 10:12
ШАНОВНІ СТУДЕНТИ ТА КОЛЕГИ! За­про­шуємо Вас взя­ти участь у ХІ Міжвузівській сту­дентській на­у­ко­во-прак­тичній кон­фе­ренції«Про­бле­ми та пер­спек­ти­ви роз­вит­ку за­хи­сту прав спо­жи­вачів».
01 березня 2019, 11:20
5 бе­рез­ня 2019 ро­ку відбу­деть­ся відкри­те лекційне за­нят­тя з дис­ципліни «Соціологія»
28 лютого 2019, 22:00
27 лютого 2019, 15:53
По­соль­ство США в Україні за­про­шує ко­леджі взя­ти участь в «Про­грамі ма­лих грантів гро­мадсь­кої ди­пло­матії – ОСВІТА».
22 лютого 2019, 14:57
До ува­ги абітурієнтів та їх батьків ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» за­про­шує учнів 9-х - 11-х класів за­галь­но­освітніх шкіл, учнів про­фесійно-технічних учи­лищ та їх батьків на День відкри­тих две­рей!
21 лютого 2019, 16:58
22 лю­то­го 2019 ро­ку відбу­деть­ся відкри­те лекційне за­нят­тя з пред­ме­та «Історія: Україна і світ»