Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
28 трав­ня про­ве­де­но інтер­ак­тив­ну он­лайн ко­мунікацію з ви­пуск­ни­ка­ми на базі про­гра­ми Zoom.
28 травня 2020, 22:29
14 трав­ня відбу­ло­ся чер­го­ве засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди в ре­жимі Zoom-кон­фе­ренції.
16 травня 2020, 23:08
Всі новини
30 листопада 2019, 13:50
03 груд­ня 2019 ро­ку в гур­то­жит­ку ко­ле­джу відбу­деть­ся акція «Жи­ви без­печ­но» до Все­світньо­го дня бо­роть­би зі СНІДом.
29 листопада 2019, 19:02
29 листопада 2019, 12:00
З ме­тою фор­му­ван­ня пра­во­вої свідо­мості та пра­во­вої куль­ту­ри здо­бу­вачів освіти, у ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» з 09 груд­ня по 14 груд­ня 2019 ро­ку про­во­дить­ся Все­ук­раїнсь­кий ти­ждень пра­ва.
27 листопада 2019, 11:16
Оголошення
2 черв­ня о 15 го­дині відбу­деть­ся он­лайн засідан­ня ме­то­дич­но­го семіна­ру з ви­ко­ри­стан­ням з ви­ко­ри­стан­ням до­дат­ку ZOOM.
9 години тому
27 травня 2020, 13:17
Всі оголошення