Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
27 черв­ня 2019 ро­ку в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­ло­ся Свя­то вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам ден­ної фор­ми нав­чан­ня ОКР «Мо­лод­ший спеціаліст».
27 червня 2019, 18:45
Всі новини
21 лютого 2019, 16:57
22 лю­то­го 2019 ро­ку відбу­деть­ся літе­ра­тур­на кав’яр­ня «З жур­бою радість об­ня­лась…» до 140-річчя від дня на­род­жен­ня Олек­сандра Оле­ся.
13 лютого 2019, 17:04
Ме­то­дич­ний семінар «Про­ект­на тех­но­логія: суть, до­свід, ви­ко­ри­стан­ня, роль у роз­вит­ку пізна­валь­но-по­шу­ко­вої діяль­ності сту­дентів і ви­кла­дачів» відбу­деть­ся 25 лю­то­го у формі пре­зен­тації ре­зуль­татів про­ект­ної діяль­ності цик­ло­вих комісій.
12 лютого 2019, 13:07
13 лю­то­го 2019 ро­ку о 10.00 у кон­фе­ренц­залі ко­ле­джу відбу­деть­ся Аль­ма­нах: «По­двиг ге­роїв Крут у тво­рах ми­стецтва».