Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
19 ве­рес­ня 2019 ро­ку роз­по­ча­ло­ся нав­чан­ня за про­гра­ма­ми підго­тов­ки ба­ка­лаврів (за­оч­на фор­ма нав­чан­ня) на Міжка­фед­ральній нав­чальній ла­бо­ра­торії НУБіП України.
19 вересня 2019, 12:47
У рам­ках пла­ну ро­бо­ти ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі про­ве­ли май­стер-клас з ме­тою про­форієнтації се­ред учнів 9-11 класів ІАЛ НУБіП У...
19 вересня 2019, 10:59
Всі новини
04 березня 2019, 10:12
ШАНОВНІ СТУДЕНТИ ТА КОЛЕГИ! За­про­шуємо Вас взя­ти участь у ХІ Міжвузівській сту­дентській на­у­ко­во-прак­тичній кон­фе­ренції«Про­бле­ми та пер­спек­ти­ви роз­вит­ку за­хи­сту прав спо­жи­вачів».
01 березня 2019, 11:20
5 бе­рез­ня 2019 ро­ку відбу­деть­ся відкри­те лекційне за­нят­тя з дис­ципліни «Соціологія»
28 лютого 2019, 22:00
27 лютого 2019, 15:53
По­соль­ство США в Україні за­про­шує ко­леджі взя­ти участь в «Про­грамі ма­лих грантів гро­мадсь­кої ди­пло­матії – ОСВІТА».
22 лютого 2019, 14:57
До ува­ги абітурієнтів та їх батьків ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» за­про­шує учнів 9-х - 11-х класів за­галь­но­освітніх шкіл, учнів про­фесійно-технічних учи­лищ та їх батьків на День відкри­тих две­рей!
21 лютого 2019, 16:58
22 лю­то­го 2019 ро­ку відбу­деть­ся відкри­те лекційне за­нят­тя з пред­ме­та «Історія: Україна і світ»
21 лютого 2019, 16:57
22 лю­то­го 2019 ро­ку відбу­деть­ся літе­ра­тур­на кав’яр­ня «З жур­бою радість об­ня­лась…» до 140-річчя від дня на­род­жен­ня Олек­сандра Оле­ся.
Оголошення
30 ве­рес­ня 2019 ро­ку о 10:00 біля нав­чаль­но­го кор­пу­су №1 відбу­деть­ся Лінійка пам’яті «Ге­рої не вми­ра­ють», при­свя­че­на річниці за­ги­белі на Сході України ви­кла­да­ча ко­ле­джу Багіро­ва…
Вчора о 16:32
23 ве­рес­ня 2019 ро­ку у ко­леджі бу­де про­ве­де­но спор­тивне свя­то День пер­шо­курс­ни­ка, при­свя­чене Дню фізич­ної куль­ту­ри і спор­ту України.
13 вересня 2019, 19:05
06 ве­рес­ня 2019 ро­ку о 13.00 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­дуть­ся батьківські збо­ри сту­дентів І кур­су
03 вересня 2019, 15:02
Всі оголошення